เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ได้เพิ่ม 2,500 – 5,000

สำหรับช่วงนี้หลายนๆคน ต่างได้รับผลกระทบ ด้านค่า ใช้จ่ายใน สถานการณ์ CV-19 กันแบบทั่วหน้า ทั้งนี้ หลายบริษัทหลายกิจการต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ไม่ว่าจะัเป็นบริษัทโรงงาน หรือห้างสรรพสินค้า ค่าวงปิดตัวลงหรือหยุดชั่วคราว

ซึ่งทำให้หลายๆอาชีพหลายกิจการต่าง ไม่ว่าจะเป็น ลูกจ้างประจำหรือชั่วคราวทั้งใน หน่วยงานเอกชนหรือเชิงพาณิชย์  ทั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกร ต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือ ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือประชาชน

โดย ล่านสุด แต่ในช่วงสถานการณ์ที่มืดมิดแบบนี้ ถ้าเราใช้สติอย่างถูกต้อง และ ไม่ประมาท ในทางที่มืดสนิดยังไงต้องมีทางออกเสมอ โดยสำหรับการช่วยเหลือของทางรัฐบาล ได้ออกมาตรการ เพื่อช่วงเหลือหลายมาตรการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน พร้อมทั้งเปิ ดลงทะเบียน มาต รา 40 (ม.40) ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

เพื่อเข้าร่วมโครงการเยียวย า ผู้ได้รับผลกระทบล็อกดาวน์จากสถานการณ์ CV-19 สำหรับ แรงงาน 9 กลุ่มอาชีพ ใน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ค วบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , นครปฐม , สมุทรสาคร , ปทุมธานี , นนทบุรี , สมุทรปราการ , สงขลา , ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , พระนครศรีอยุธย า , ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา รับเงินเยียวยา 2 เดือน เดือนละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) งดการมาติดต่องานหรือทำธุรกรรม ณ สำนักงานประกันสังคม ในช่วงนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของ CV-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ SSO e-Service หรือระบบออนไลน์ www.sso.go.th แทน

 

ลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

แรงงานอิสระ หรือผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม เลือกสิทธิประโยชน์ได้ 3 ทางเลือก

ทางเลือก 1 จ่าย 70 บาท : เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ เ สี ย

ทางเลือก 2 จ่าย 100 บาท : เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ เ สี ย ชราภาพ

ทางเลือก 3 จ่าย 300 บาท : เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ เ สี ย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ แรงงานอิสระ หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่เป็น ลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ประกันสังคมมาตรา 33) ไม่เป็น ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ประกันสังคมมาตรา 39) ไม่เป็น ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 000) ผู้ พิ ก า ร ที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

เข้า เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อ ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คลิก ลงทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 คลิกที่นี่
กรอก ข้อมูลผู้สมัคร ด้านล่างให้ครบถ้วน ยืนยันการขึ้นทะเบียน

 

จ่ายสมทบงวดแรกรับสถานะตามกฎหมายพร้อมรับสิทธิเยียวย า

แรงงานอิสระในพื้นที่คว บคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดที่สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว ชำระเงินงวดแรกไม่ทันในเดือน กรกฎาคม 2564 ให้รีบจ่ายภายในวันที่ 10 สิงหาคม นี้ เพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามกฎหม าย พร้อมรับสิทธิเยียวย า 5,000 บาท (2 เดือน)

 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ห้างเทสโก้ โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ CenPay ตู้บุญเติม ช้อปปี้ เพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนคารกรุงศรีอยุธย า

ช่องทางการรับเงินเยียวย าประกันสังคม ผ่านระบบพร้อมเพย์

วิธีการและช่องทางการลงทะเบียนของแต่ละธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิต ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธน าคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลาม

 

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

เปิด เช็คสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงินช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 2 เดือน

 

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ประกันสังคม ม.40 เช็คสิทธ

โอนเงินเยียวย าประกันสังคมมาตรา 33

สำนักงานประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด (กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) ใน 9 ประเภทกิจการ แล้วตั้งแต่ 4 – 6 ส.ค. ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้น (2,500 บาท) โดยจะโอนเงินให้วันละ 1 ล้านคน

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33)

ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ (นายจ้าง)

ได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนเพิ่มอีก 1 เดือน

ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ กลุ่ม 13 จังหวัดเดิม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา ชลบุรี พระนครศรีอยุธย า ฉะเชิงเทรา ได้แก่ กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 (2 เดือน)

ทั้งนี้ ลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทย อยู่ใน 9 กลุ่มกิจการ ได้รับเยียวย า 2,500 บาท สำหรับเดือน ก.ค. และอีก 2,500 บาท สำหรับการเยียวยาเดือน ส.ค. รวม 5,000 บาท

เช่นเดียวกัน นายจ้างจะได้รับเงินตามจำนวนลูกจ้าง เพิ่มอีก 1 เดือน

ขณะที่ ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินเพิ่ม 5,000 บาท สำหรับการเยียวยาล็อกดาวน์เดือน ก.ค. และอีก 5,000 บาท สำหรับการเยียวย าล็อกดาวน์เดือน ส.ค.

ทั้งนี้ กลุ่ม 16 จังหวัดที่เพิ่มเติม กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก ได้เยียวยาล็อกดาวน์เดือน ส.ค. (1 เดือน)

สำนักงานประกันสังคม ย้ำ การรับเงินเยียวย าของผู้ประกันตนมาตรา 33

ไม่มีการส่งsms

ไม่มีการกรอกแบบฟอร์มใดๆ

ไม่มีการขอเลขบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน

จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนเท่านั้น โดยเงินเยียวยา 10 จังหวัด (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา) เริ่มจ่าย 4 – 6 ส.ค. เรียงตามลำดับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเพิ่มเติม 3 จังหวัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา) เริ่มจ่าย 9 ส.ค. ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ประกันตนของนายจ้างที่สำนักเงินสมทบแจ้งให้ส่งรายชื่อว่า ไม่มีการแจ้งสาขา และนายจ้างที่มีรหัสประเภทกิจการมากกว่า 1 รหัสที่ไม่ได้อยู่ใน 9 รหัส และผู้ที่ตรวจสิทธิแล้วได้ จะโอนตามเลขที่บัตรประชาชน