เช็ กด่วน ราคา ทอ ง คำล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ร่วงลงแล้วจ้าสำหรัล่าสุดราคา ทอ ง คำล่าสุด วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หลังจากปรั บ ขึ้นติดต่อกันมา 3 วัน ในที่สุดก็ลดลงแล้ว โดยยปร ะ กาศราคา ทอ ง คำครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. ปรั บ ลดลงมา 50 บาท ทำให้ ทอ ง คำแท่ง ขายออกบา ท ละ 26,850 รับซื้อบา ท ละ 26,750 และทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,350 รับซื้อบา ท ละ 26,272.28

ราคาทอ ง ล่าสุดวันนี้

วันที่ 24 มิถุน า ยน 2564

ราคาซื้อขายทอ ง คำในปร ะ เทศชนิด 96.5% วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนา ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,350

รับซื้อบา ท ละ 26,272.28

ร่ วงลงแล้ ว

ราคาทอ ง แท่ง ขายออกบา ท ละ 26,850

รับซื้อบา ท ละ 26,750

ราคาซื้อขายทอ ง คำในปร ะ เทศชนิด 96.5% วันพุธที่ 23 มิถุนา ยน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย)

ราคาทอ ง รูป พ รรณ ขายออกบา ท ละ 27,400

รับซื้อบา ท ละ 26,317.76

ราคาทอ ง แท่ง ขายออกบา ท ละ 26,900

รับซื้อบา ท ละ 26,800