เช็ ก ด่วน ราคาทอ ง คำ 23 มิถุนาย น 2564

สัปดาห์นี้ราคา ทอ ง ยังคงปรับตัวขึ้นอ ย่างต่อเนื่อง ใค รที่คิดจะซื้อหรือขาย ทอ ง คงต้องจับตามอ ง กันไว้ให้ดีๆ เพราะสถานการณ์ราคา ทอ ง ช่วงนี้ยังผันผวน

โดยราคา ทอ ง ล่าสุดในวันที่ 23 มิถุนาย น 2564 เปิดตลา ด เช้า ประกาศราคาครั้งที่ 1 เมื่อเ วลา 09.29 น. วันนี้ปรั บ ขึ้นอีก 50 บา ท

ราคา ทอ ง คำล่าสุ ด

วั น ที่ 23 มิถุนาย น 2564

ราคาซื้อขาย ทอ  งคำในประเทศ ช นิด 96.5% วันพุธที่ 23 มิถุนาย น 2564 (ปร ะกาศครั้งที่ 1)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ

ขา ยออก บา ท ละ 27,300

รับซื้อ บา ท ละ 26,226.80

ราคา ทอ ง แท่ง

ขา ย ออก บา ท ละ 26,800

รับซื้อ บา ท ละ 26,700

ราคาซื้อขาย ทอ ง คำในปร ะเทศชนิด 96.5% วันอังคา ร ที่ 22 มิถุนาย น 2564 (ปร ะกาศครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ

ขายออก บา ท ละ 27,250

รับซื้อ บา ท ละ 26,166.16

ปรั บขึ้นอีกเล็ ก น้อยวัน นี้

ราคา ทอ ง แท่ง

ขายออก บา ท ละ 26,750

รับซื้อ บา ท ละ 26,650