เช็ ก ด่วน ราคา ทอ ง วันที่ 21 มิถุนาย น 2564 ปรั บ ขึ้นแล้ ว วันนี้

งานนี้บรร ด า นักเก็ง รา คา ทอ ง ต่างลุ้นไม่ติดที่ หลังจากช่วง สัป ด าห์ ที่ผ่านมาได้มีการปรับ รา คา ทอ ง ลงมาหลายครั้ง ทำให้หลายคนเห็น โอ กา ส นี้ในการซื้อ ทอ ง เก็บไว้ ม า เก็ง กำ ไ ร

ยิ่งเมื่อวัน เสา ร์ ที่ 19 มิถุ น า ยน 2564 ได้มีการประกาศ รา คา ซื้อ ขา ย ครั้งเดียว พบ ปรับ ล ด ลง แรงถึง 300 บาท ทำเอาหลายคน อ ด หวั ง ไม่ได้ว่า รา คา ทอ ง จะ ล ด ลง มา ถึง 20,000 ในเร็ว วั น

แต่ล่าสุด รา คา ทอ ง ก็กลับมา ผั น ผวน อีกครั้ง เพรา ะ สมาคมค้า ทอ ง คำได้ประกาศ รา คา ทอ ง ในวัน จันท ร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564
เปิด ตลา ด เช้าครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.30 น. พบ รา คา ทอ ง ปรับเพิ่ ม ขึ้นมา 100 บา ท อีกครั้ง

เปิด รา คา ทอ ง คำ

วัน จันท ร์ ที่ 21 มิถุ น า ยน 2564

ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 27,000

รับซื้อ บา ท ละ 25,923.60

ราคา ทอ ง แท่ ง ขาย ออก บา ท ละ 26,500

รับ ซื้อ บา ท ละ 26,400

รา คา ซื้อขาย ทอ ง คำใน ปร ะ เทศ ชนิด 96.5% วันเสาร์ที่ 19 มิถุนา ย น 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ราคา ทอ ง รูป พ รรณ ขายออก บา ท ละ 26,900

รับซื้อ บา ท ละ 25,832.64

ราคา ทอ ง แท่ง ขายออก บา ท ละ 26,400

รับซื้อ บา ท ละ 26,300