เตรียมรับเงิน เราชนะ 7,000 บาท งวดแรกวันไหนบ้าง เช็กเลย

เป็ นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับโค รงการเราชนะ ที่รัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบี ยนในวันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 2563 นี้

ผ่ านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คาดว่ามีจำนว นผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 31.1 ล้า นคน

เชื่ อว่ามีอีกหลายคนต่างสงสั ยเกี่ยวกับกำหนดการวันโอนเงินของเราช นะในแต่ละรอบ

ว่ าจะโอนเงินให้วันไหน จำน วนเท่าไหร่บ้าง วันนี้เรามีคำต อบค่ะ

สำห รับคุณสมบัติของผู้ที่ไ ด้รับสิทธิ์ “เราชนะ” มีดั งนี้

 1. เป็ นผู้มีสัญชาติไทย อา ยุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้ นไป
 2. ไ ม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33แห่งก ฎหมายว่าด้วยประกันสังคม (ยกเว้ นเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก่อนแล้ว)
 3. ไ ม่เป็นข้าราชการ พนักงา นราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงา นอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 4. ไ ม่เป็นข้าราชการการเมื องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกา รการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. ไ ม่เป็นผู้รับบำนา ญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่ว นราชการ
 6. ไ ม่เป็นผู้มีเงินได้พึงปร ะเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐ านข้อมูลที่มีล่าสุด
 7. ไ ม่มีเงินฝากร วมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้ อมูลที่มีล่าสุด

สำห รับวิธีลงทะเบียนโครงก ารเราชนะ สามารถลงทะเบียนได้ผ่า น www.เราชนะ.com

ได้ตั้ งเต่วันที่ 29 ม.ค. -12 ก.พ.64 นี้ ตั้ งแต่เวลา 06.00 น. ไม่จำกัดจำนวนสิ ทธิ

เข้ าเงื่อนไข(รอรับSMSเเจ้งผล เพื่อเข้ าใช้งานเเอปเป๋าตัง) ได้ารับเงินเยียวย ารายละ3500บ./เดือน(เป็นเวลา2เดือน)

คลั งทยอยโอนเงินให้ทุ กสัปดาห์ จนครบ7000บาท ใช้สิทธิไ ด้ถึง 31 พ.ค.

สำห รับเงินเยียวย าเราชนะ จำนว น 7000 บาท

กร ะทรวงการคลัง ได้วา งแผนจัดสรรเงินผู้ที่ได้รั บสิทธิดังนี้

 1. 18 ก.พ.64 รั บเงินงวดแ รก 3,000 บาท
 2. 25 ก.พ.64 รั บอี ก 1,000 บาท
 3. 4 มี.ค.64 รั บอี ก 1,000 บาท
 4. 11 มี.ค. 64 รั บอี ก 1,000 บาท
 5. 18 มี.ค. 64 รั บอี ก 1,000 บาท

ร วมทั้งสิ้น 7,000 บาท สาม ารถใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังไม่ต้องเติมเงินแ ละสมสมไว้ใช้จ่ายได้ถึง 31 พ.ค.64