เตรียมเยียวยา 4 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 พร้อมพักชำระห นี้

อีกหนึ่ งข่าวสารดีๆ สำหรับสถานการณ์ CV-19 ในช่วงนี้ สร้างผลกร ะทบให้กับปร ะชาชนเป็นจำนวนมาก

ทางรั ฐบาลจึงออกมาตราการต่างๆ มาเพื่ อช่วยเหลือประชาชน

โ ดยเพจ สวัสดิการทันข่าว ได้โพสต์รายละเ อียดมาตราการช่วยเห ลือ

ที่ต้ องการให้ประชาชน 40 ล้านคนทั้ง 4 ก ลุ่มต่อไปนี้ ได้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงแ ละเท่าเทียมกัน

โด ยระบุว่า เยียวย า CV 19 รอ บใหม่ ชั ดเจนต้อ งครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม

พร้ อมเตรียมออกม าตรการพักชำระห นี้ควบคู่ไปด้ วย 40 ล้านคนต้องครอบคลุม เท่าเทียม

  • กลุ่ มแร งงา นในร ะบบปร ะกันสั งคม
  • กลุ่ มแ รงงา นน อกร ะบบป ระกันสังค ม
  • กลุ่ มเกษตร กลุ่ มเปร าะบาง
  • กลุ่มผู้ด้ อยโอกาส

ภา พจาก เพจ สวัสดิก ารทันข่ าว

ร อฟังคว ามคื บหน้ าอีกครั้งนะคะ

โพ สต์ดั งกล่ าว

เรียกได้ว่าเป็นอี กหนึ่งข่ าว ที่สร้ างความสนใจให้แ ก่ประช าชนเป็นอย่ า งมาก

และห ากมีรายงานเพิ่ มเติม ทางเราจะอั พเดตให้เร็วที่สุ ด

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว