เตรียมเอกสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกมาตรการผ่อน ค่าไฟ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่าเตรียมเอกสารกันให้พร้อมเลย ล่าสุด  วันที่ 11 ก.ค.2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกร ะทบ โดยผู้ใช้ไฟฟ้ าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สาม ารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้ าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาคทุ กแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 256 4 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟ ฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้ าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้ าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระ ดังนี้

1.บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้ าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

2.หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในพื้นที่