เตรีรยมตัวให้พร้อม สิ่งที่ต้องเจอ หากเกิดปรากฏการณ์ ลานีญา

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย เดินทางระมักดดระวัง และ ดูแลสุขภาพกันด้วย จากกรณีที่มีการประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์ ลานีญา ที่มีนักวิชาการแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตว่าปลายปีนี้อาจมีปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้น

และอาจเกิดฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปี เช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศที่ประ ส บ อุ ท ก ภั ย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 รายงานว่า นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิ ท ย า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้มีการหารือเรื่องดังกล่าวแล้ว โดย ปภ. ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ได้วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันบรรเทา

และฟื้นฟูจากสาธารณภัยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่รายละเอียดทางวิชาการหรือการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้านั้น ต้องรอกรมอุตุฯ และ สทนช. ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่า