เปิดขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง รอบเก็บตก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องงราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และ ให้ความสนใจกันมาก ซึ่งหลายคนก็ยังค้างใจกันกับรอบก่อนกัน แน่นอน และต้องบอก ว่า คราวนี้ ห้ ามพลา ด เตรียมมือถือให้พร้อม ตื่นเช้า และ ต้องไว และอย่าลืมเติมเน็ตกันด้วย

ล่าสุด คนละครึ่ง รอบเก็บตก 1.34 ล้านสิทธิ เป็นสิทธิที่มาจากโครงการระยะที่ 1 และ ผู้ที่ครบกำหนดต้องใช้จ่ายครั้งแรกในเฟส 2

แต่ว่า ไม่ปรากฎการใช้สิ ทธิ โดยจะเปิดให้ลงทะเบีย นเหมือนเฟสแ รกและเฟสสอ ง จนกว่าสิทธิจ ะเต็มจำนวน

วิธีลงทะเบี ยน คนละครึ่ง

เข้าไ ปที่ www.คนละครึ่ง.com เพื่อลงทะเ บียน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. วันที่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสิ ทธิจะหมดลง

วิธีการลงทะเบีย นสำหรับ ผู้ใช้สิทธิ

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

เลือก ลงทะเบียน (ปุ่มสีเหลือง)

กดปุ่ม ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน (สีแดง)

กดยอมรับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคว ามยินยอมสำหรับป ระชาชนที่เข้าร่วมโ ครงการคนละครึ่ง

กรอกข้อมูลชื่ อ-สกุล

เลขบัตรประจำตั วประชาชน

รหัสห ลังบัตรป ระจำตัวปร ะชาชน

วัน เดือน ปีเกิด หากมีเฉ พาะเดือน / ปีเกิด หรือปีเกิดอย่ างเดียว ให้ค ลิกตามนั้น

กรอกเบอร์โทรศัพท์เครื่ องที่จะติดตั้งแ อปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งใช้จ่าย

กรอกอีเมล (ถ้ามี) ถ้าไม่มีข้ามได้

ขั้นตอนสำคั ญ การลงทะเบี ยน

รอ O TP ซึ่งจ ะส่งมาทาง SMS หมายเล ขโทรศัพท์ที่ใช้ลงท ะเบียน

อย่ากดขอ O TP ซ้ำห ากตัวนับถอยหลั งยังไม่จบ

กรอกตัวเลข OTP ที่ได้รับลงไป

รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบี ยน ยืนยั นภายใน 3 วัน

ติดตั้งแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตน

หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วันจะถูกตัดสิทธิแ ละเปิดสิ ทธิให้ประชาช นทั่วไปลงทะเบียนเพิ่ม โครงก ารคนละครึ่ง

ซึ่ง รัฐบาลจะช่วยจ่าย 50% ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน/ต่ อคน หรือคิดเป็นจำ นวนเงินทั้ งสิ้นไม่เกิน 3,50 0 บาทต่อคน ตล อดระยะเวลาโคร งการ