เปิดตลาดราคาทองวันนี้ 15 ก.ค.64 พุ่งพรวดขึ้นอีก

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวสำหรับราคาทองคำล่าสุดที่หลายท่านกำลังจับตามอง เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 64 สมาคมค้าทองคำรายงานว่า ตลาดเช้าประเทศไทย ในครั้งที่ 1 เวลา 9 นาฬิกา ราคาทองคำทะยานปรับตัวขึ้นอีกที่ 200 บาท จึงทำให้ราคาทองคำแท่งมีราคารับซื้อที่บาทละ 28,100 ราคาขายที่บาทละ 28,200 บาท ส่วนราคาทองรูปพรรณราคารับซื้อที่บาทละ 27,591.20 และราคาขายบาทละ 28,700 บาทนั่นเอง

ทั้ ง นี้ คำแนะนำ สำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เราต้องสังเกตุอะไรบ้างนั้น เรามีคำแนะนำจ าก สคบ. ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเว ลาไปซื้ อทอ งตามร้านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้านขายทองต้ องติดสลากสิ นค้าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้ องรู้ไว้

5 ข้ อควรรู้ก่ อนซื้อทอง

1 ร้ านทองต้องแสดงราคาขายทองแท่งและท องรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแส ดงราคารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้ าร้าน แต่ ติ ดอยู่ในถาด

2 มีป้ ายบอกประเภทสินค้าชัดเจนว่าเป็นสร้ อย แห วน กำไ ล

3 มีก ารระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เป อร์เซ็นต์ เป็น ต้ น

4 ที่เนื้ อทองคำทุกชิ้นจะต้ องมีโลโก้ข องโรงงานผู้ผลิต

5 ต้ องระบุน้ำหนักของทอ งแต่ละชิ้ นให้ชัดเจน

ที่มา สมาคมผู้ค้าท องคำ