เปิดตาราง วัน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ม.33 รับเงิน 4,000 บาท เช็กเลย

ปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาซโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ในช่วงรอ บ 2 นี้ ได้รับผลกระท บกัยอย่างทั่วหน้าจริง

โดยตรงนี้รัฐบาล และ ครม ไม่มีการ ออก มาตรการช่วยเหลื อเยียวยากัน ในส่วนของโครงการล่าสุดนี้ ก็คือ มาตรการเรารักกันนั้นเองเรียกได้ว่า ประชาชนคนไทยทีี่ส่งประกันสังคม ม.33 เฮ สนั่นทั้งประเทศกันเลยทีเดียว

ล่าสุด วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นายสุ ชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผ ย ไทม์ไลน์แ ละหลักเกณฑ์ ม.33 เรารักกัน

โดยก ารจ่ายเงินเยียวยาประชาชนที่อยู่ ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ป ระมาณ 9.2 ล้า นคน จำนวนคนละ 4,000 บา ท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และไม่จ่ายเงินสด

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น

ตารางการรั บสิทธิ์ ม.33 เรารักกัน  ดังนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เสนอที่ปร ะชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียนรับสิ ทธิ์ www.ม.33 เรารักกัน.com และตรวจสอบการใช้สิทธิ์

วันที่ 1-7 มีนาคม 2564 ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและคัดกรองผู้รับสิทธิ์ ในการลงทะเบียน

วันที่ 8-14 มีนาคม 2564 ผู้ลงทะเบี ยนที่ผ่านการตรว จสอบคัดกรอง กดยื นยันตัวตน รับสิทธิ์บนแ อปพลิเคชั่นเป๋าตัง

วันที่ 15 มีนาคม 5 เมษ ายน 2564 ได้เงิน 1,000 บาท เริ่มจ่ายเข้ าแอปพลิเคชั่นเ ป๋าตัง 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรก 15, 22,29 มีนาคม และงว ดสุดท้าย 5 เมษ ายน

วันที่ 31 พฤษภ าคม 2564 สิ้นสุ ดการใช้จ่าย