เปิดวิธี ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน กู้ยืม 50,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกเล ยว่า หลายคน อาจจะมีการ เกิดข้อผิ ดพลาดหลายๆอย่างเกียวกับก ารลงทะ เบียน เพื่อ เข้าร่วม สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ตรงนี้ไม่ต้องตกใจสบายใจได้เรามีขั้น ตอนใน การ เข้าร่วมแบบถูกวิธีข้อกำหนดมาฝาก

ซึ่งล่าสุด เปิดลงทะเบียนแล้ว สินเชื่อเสริมพ ลังฐานร าก จากธนาคารออมสิน กู้ยืม 50,000 บาท ต่อราย

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากcd-19 รีบเช็คขั้นตอนการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo (มายโม่)

อัพเด ทล่าสุด  ธนาคารออ มสิน เปิดให้ ลงทะเบี ยน ขอ สินเชื่อเส ริมพ ลังฐานราก อีก ครั้งในวันนี้ ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo (มายโม่)

หลังปิดลงทะเบียนชั่วคราวไปก่อนหน้ านี้เนื่องจากมี ผู้เข้าใช้ บริการ จำ น วน มาก จนไม่สาม ารถให้บริการได้

สำหรับการลงทะเบียน ขอ สินเชื่อเสริมพลังฐ านราก ในครั้งนี้ ยังคงมีหลักเกณฑ์เดิม ภายใต้วงเงินกู้ยื มเหมือนเดิม ยังคงเป็น สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก เช่นเดิม

ไม่ใช่การเปิดโครงการสินเชื่อใหม่ แต่มีการป รับหลักเกณฑ์เล็กน้อยเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดื อดร้อนและกำลั งประสบปัญหาด้านการเงินสา มารถเข้าถึง สินเชื่อได้มากขึ้น

นั่นคือ ให้ลูกค้ าที่เคยขอ “สินเชื่อฉุ กเฉิน” ของธน าคารออมสิน สาม ารถขอสินเ ชื่อเสริมพลังฐานราก โดยการกู้ ผ่ านแอปฯ (มายโม่) นั่นเอง

เงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนกู้ สินเ ชื่อเสริ มพลังฐาน รากจากธน าคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้ สินเชื่ อเสริมพลังฐานราก ธนาคา รออมสิน

1. เป็นบุคคลสั ญชาติไทยเ ท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้ นไป (เมื่อรว มอายุผู้กู้กับระย ะเวลาที่ต้ องชำระเงิน กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)

2. เป็นลูกค้าสิ นเชื่อของธนาคารออมสิ น หรือปิดบั ญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ลูกค้าธ นาคารออมสิน)

3. เป็นผู้ประกอบก ารรายย่อย ผู้ปร ะกอบการอาชีพอิส ระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริก ารฯ เป็นต้น

4. เป็นผู้มีรายได้ปร ะจำ (มีเงินเดือนปร ะจำทุกๆเดือน)

5.ได้รับผลกระทบจากcd-19 (กำลังเดือดร้ อนในตอนนี้สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้)

6. มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สะดวก

7. ไม่เป็นลู กจ้าง หรือพนักง านของธนาคารออมสิน (ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำ จากหน่วยงานรัฐ รั ฐวิสาหกิจฯ)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo ธนาคารออมสิน

การลงทะเบียนขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอพพลิเคชั่น (มายโม่) ของธนาคารออมสิน ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าแอพพลิเคชั่น (มายโม่) เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่ม สมัคร

2. กรอกเลขหลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง และกด ถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าจอจะแสดง วงเงินสูงสุด ที่สามารถกู้ยืมได้ จากนั้นให้เลื อก จำนว นเงินกู้ยืมที่ต้องการ และตรว จสอบข้อมูลใ ห้เรียบ ร้อย กด ถัดไปเ พื่อดำเนินการต่อ

4. หน้าจ อจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ แ ละเลื่อนหน้าจอ อ่านเงื่ อนไขความยินยอมในการเ ปิดเผยข้อมูล จนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

 

5. กดรับ รหัส (โอทีพี) เมื่อระบบส่งรหัสมายังเบอร์โทรศัพท์มือ ถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส (โอทีพี) และกด ยืนยัน

6. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียด การยินยอมในการเ ปิดเผยข้อมูล สา มารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอัน เสร็จ สิ้น รายการ

 

ต้องก ารข้อมูลเพิ่ มเติมหรือมีข้อส งสัย

สามาร ถติ ดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาค ารออมสิน ที่ให้บริก ารหน่วยลงทุน. 22222 · 333. GSB Call Center 1115

ที่อยู่ :  ธนาคารออมสิน สำ นักงานใหญ่ 470 ถน นพหลโยธิน สามเส นใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th