เปิดวันเงินเข้าบัตรคนจน เราชนะ 7,000 เดือน ก.พ.-มี.ค.

เป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียล และคนทั้งประเทศ ต่ างติดตามและต้องบ อกเลยว่า เป็นการช่วยเหลือประชาช นที่ดีอีกหนึ่งโ ครการนี่ ที่ จะมีอีกไม่กี่วันแล้ว

โครงการเราชนะ ม าตรการช่วยเหลือ CV19 รอบใหม่ที่รั ฐบาลเข็นออกมาเพื่ อลดภาระค่าครองชีพให้กับป ระชาชน บร รเทาผลกระทบจา กสถานการณ์ CV19

โดยรั ฐจะสนับสนุนวงเงิน ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายกว่า 31.1 ล้านคน วงเงินรวม ทั้งสิ้นมากกว่า 210,000 ล้ านบาท

โดยในส่ วนของกลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือ  บัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม เป้าหม ายหลักของรัฐบาลที่ไม่ต้องลงท ะเบียน www.เราชนะ.com นั้น

มีร ายละเอียด ดังนี้ กลุ่มผู้มีบัตรคน น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1.กลุ่มที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่แ ล้วเดือนละ 800 บาท

-รัฐช่วยเห ลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ -คิดเป็นเดือ นละ 2,700 บาท/คน

-วงเงินต่อค นตลอดระย ะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับอยู่ แล้วเดือ นละ 700 บาท

-รัฐช่วยเหลือเพิ่ มอีกค นละ 700 บาทต่อ สัปดาห์ -คิดเป็ นเดือน 2,800 บาทต่อคน

-วงเงินต่อค นตลอด ระยะโครงกา รฯ จำนวน 5,600 บาท

โดยรัฐจะโอนเงิ นเข้าบัตรคนจ น หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ  ให้ทุกๆวันศุกร์ของแ ต่ละสัปดาห์ ดั งนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าครั้งแรกในวันที่ 5 ก.พ. 64 ตามด้ วยวันที่ 12 ก.พ., 19 และ 16 ก.พ. 64

เดือนมี นาคม 2564 เงินเข้า วันที่ 5 มี.ค. ตามด้วย 12 , 19 และ 26 มี.ค.64