เปิดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ขอรับเงิน 3,000

คงต้องบอกว่า ช่วโมงนี้ ชาวยได้เลยเลยจริงๆสำหรับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ล่านสุด วันที่ 11 สิงหาคม 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท

 

หลังประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

 

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ

จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 หรือไม่

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน

ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสี ย ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุ ก

เป็นผู้ป่ว ยเจ็บป่ว ยเรื้ อ รัง

เป็นผู้พิกา ร ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบได้

เป็นคนไร้ที่พึ่ง

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน อ สแกน QR Code หรือ ยื่นคำขอรับบริการ ในเว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)

ตรวจสอบความถูกต้อง และ กดบันทึกข้อมูล

 

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการรับเงิน

เลือกเมนู ยื่นคำขอรับบริการ ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ

กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)

กดตรวจสอบสถานะ