เปิด กลุ่มเดียวเท่านั้น รับเงิน 2 เด้ง รวม 10,500

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซชียลต่างติดตามแล ะต้องบอกเลย ว่า ห้ามพลาดกันเล ยจริงๆ สำหรับเรื่องราวนี้

เรียกว่าเป็นโครงการที่มีหล ายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับการเยียวย าผู้ได้รับ ผลกระทบ เราชนะ ซึ่งเป็นโครงการที่ถื อว่าดีมากๆ สำหรับหลายๆคนเล ยก็ว่าได้

ซึ่งมีหลายค นที่จะได้รับเงิน 2 เด้ง รวม 10,500 บาท ซึ่งถื อเป็นมาตรการที่ห ลายคนรอคอยเป็นอย่ างมาก โดยมีคำตอบแล้ว

ล่าสุด โดยนายอาคม ซึ่ งดำรงตำแหน่งรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงค ลัง ได้เผยว่า ก ารคัดกรองผู้ที่ได้รับเงิ นบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดื อน จากโครงการที่มีชื่อว่า เร าชนะ

เตรียมเสน อครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้

โดยย้ำว่าระบ บการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเห มือน กับร อบโค รงการ คนละครึ่ง แน่นอน

 

ผู้ที่เข้าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยา เราชนะ มี 3 กลุ่ม กลุ่มแ รกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้า งรายวัน และกลุ่มเกษตรกร


ใครเคยไ ด้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรว จสอ บอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ถือบัตรส วัสดิการ ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ซึ่งทำให้คนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ได้รับเงิน 2 เด้ง ห ลายๆโครงการรวม 10,5 00 บาท