เปิด วิธีลงทะเบียน เราชนะ ไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟน

เป็น อีกห นึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลต่าสงติ ดตามและต้อง บอกกันทั่วประเทศว่า ดี มากครับ จะได้ทั่วถึง

ล่าสุด จากกรณีที่มีประชาชนบางส่ วนมีความกังวลในโค รงการเราชนะ ที่ต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

แต่ประชาชนผู้ไม่มีโทรศัพท์มื อถือ หรือ สมาร์ทโฟน อาจไม่สามารถลงทะ เบี ยนรับสิทธิ์รับเ งิน 3500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7000 บาทได้

โดย ตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟ น ก็สามารถลงทะเบียนทาง www.เราชนะ.com ได้ดังนี้ ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ซึ่งมีวิธีการช่วยเหลือการลงทะเบียนดังนี้ 

1. กระทรวงการคลัง ประส านงานกับธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรแ ละสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอ อมสิน ธนาคารอาค ารสงเคราะห์ ธนา คารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแ ห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางแ ละขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประ เทศไทย ที่มีสาขาค รอบค ลุมทั่วประเทศ ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. มีเวลาลงทะเบียน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 25 64 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.

3. ต้องเป็นผู้ที่มีสิ ทธิตามเงื่อนไขโค รงการ เช่น ไม่เป็นข้าร าชการ ไม่เป็นผู้ปร ะกันตนตามม าตรา 33 ของพร บ.ประกันสั งคม มีรายได้พึงปร ะเมินไม่เกิน 3 แสนบาท ฯลฯ

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

  1. ไม่ต้องลงทะเบียนเราช นะ ทางเว็บไซต์ www.เราชน ะ.com เพราะได้สิทธิ์เราชนะโดย อัตโนมัติ
  2. รัฐบ าลจะเงินโอนเข้าบัต รสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง กลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง-เราเที่ ยวด้วยกัน
  3. ไม่ต้องลงทะเบียนเราช นะ ทาง www.เราชนะ.com
  4. กลุ่ มนี้ไม่มีปั ญหาเรื่องส มาร์ท โฟน เพราะโครงการค นละครึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนอยู่ก่ อนแล้ว

ในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ์เราชนะ ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิต ามเงื่อนไขโครงการ เช่น ไม่เป็นข้า ราชก าร ไม่เป็นผู้ประกั นตนตามมาตรา 33 ของพรบ.ปร ะกันสังคม มีรายได้พึ งประเมินไม่เกิน 3 แ สนบาท ฯลฯ

ซึ่งตรงกับ นางสาว ไตรศุลี ไต รสรณกุล รองโฆ ษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เ ปิดเผยโดยระบุว่า นายสุพัฒนพง ษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน ได้แ จ้งยืนยันแล้วว่า

แม้ประชาชนไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถลงทะเบี ยนขอรับเงินเยียวย า 3,500 บาท ในโครงการ เราชนะ ได้ โดยค นที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิ การแ ละไม่มีสม าร์ทโฟน

รัฐบาลได้ประสานงานกับ ธนาคารของรั ฐที่มีส าขาค รอบคลุมทั่วปร ะเทศให้ช่วยอำ นวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ลงท ะเบีย นได้ ซึ่งได้รับกา รยืนยันมาแล้วว่าทำ ได้