เปิด3 ขั้นตอน ต้องรู้ก่อนลงทะเบียน เราชนะ 29 ม.ค.นี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติ ดตามและต้องบอกเลยว่า ช่วยได้หลายคน ตรงนี้ส่งผลต่อจิ ตใ จหลาย คนโดยเฉพ าะคนที่ลงคนละครึ่งไม่ทัน

หลัง จากที่ พ ล.อ.ประยุ ทธ์ จัน ทร์โอช า นายกรั ฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก ารกระทรวงกลาโหม เป็นปร ะธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 501 ตึ กบัญชาการ 1 ทำเนียบรั ฐบาล

ได้อนุ มัติมาตรการ เราชนะ กระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวย าประชาชน ผู้ได้รับผลกระท บจากสถานก ารณ์รอบใหม่

ทั้งนี้ สำหรับเงื่ อนไขโครงการเร าชนะ รั ฐบาลจะแจกเงิน 3,500 บาท จำ นวน 2 เดื อน มีกลุ่มเป้ าหม ายประมาณ 30-35 ล้านคน

โดยจะเ ปิดให้ลงทะเบียนผ่ านเว็บไซต์ www.เราชน ะ.com คาดว่าจะเ ริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 มี 3 ขั้นให ญ่ๆที่ควรรู้แบ่งออกเป็นดังนี้

1.โครงการเราชนะผู้ที่มีคุณสมบัติต้องเป็นดังนี้

1.1 ผู้มีสัญชาติไทย 18 ปีขึ้นไป

1.2 ไม่เ ป็นผู้ป ระกันตน ม าตร า 33

1.3 ไม่เป็นข้าร าชการ

1.4 ไม่เ ป็นข้ารา ชการการเมื อง

1.5 ไม่รับบำนาญหรื อเบี้ยหวั ดจากราชการ

1.6 ไม่มีรายได้เ กิน 3 แสนบ าท

1.7 เงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท

1.8 ใช้รู ปแบบมือถือในแอพพลิเคชั่น เพื่อรับโ อนเงินจากรั ฐบาล เพื่อลดภาระการต่อคิวเหมื อนโคร งการเราไม่ทิ้งกัน


2.กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่ต้อง ล งทะเบียน ได้สิท ธิ์โดยอัตโนมัติ)

กลุมที่ 2 ประช าชนที่มีฐ านข้อมูล แอฟเป๋ าตังค์ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกั น (ไม่ต้องลงท ะเบียน ได้สิทธิ์โ ดยอัตโนมัติ)

กลุ่มที่ 3 ประช าชนที่ไม่ได้ อยู่ในฐ านข้อมูลภาครั ฐ

3.วิธีการรับเงิน

กลุ่มที่ 1 โอนเงินให้สัป ดาห์ละครั้งเ ริ่มวันที่ 5 ก.พ. จนกว่าจ ะครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 2 จ่ายเงินรายสั ปดาห์ละ 1,000 บาท วันที่ 18 ก.พ. โอนเ งินครั้งแรก

กลุ่มที่ 3 เปิดให้ล งทะเบียน 8 ก.พ. โอนเงินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ โอนเงินง วดแรก 18 ก.พ. โดยระย ะเวลาการใช้เงินไ ด้ถึง 31 พ.ค.64 หากใช้สิ ทธิไม่หมดไม่มีสิ ทธิใช้เงินต่อ