เผยกำหนด ให้ตรวจสอบสิทธิ์ ลงทะเบียน เราชนะ ทะลุ 8 ล้านคน

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างให้ความสนใจและติ ดตตามกันทั้งประเทศ ต้องบอ กว่า จากสถาณการ รอบ 2 นี้ได้รับผ ลกระทบ ทั้งปร ะเทศ

ซึ่งรัฐบาลได้ มีก ารออกนโยบ ายช่วยเหลือห ลายหลายมา ตรการ  โดยล่าสุดเป็ นโครงการเราช นะ ที่ได้รับการเข้าร่ วมกันอย่า งล้นหลา ม

ล่าสุด วันที่ 2 ก.พ.64 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

โดย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน

เราชนะ

โดยประชาชน ที่ลงทะเบีย นแล้วสามารถต รวจสอบสถานะการได้รับสิ ทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ. com ได้ตั้งแต่วั นที่ 8 กุม ภาพันธ์ 2564

ซึ่งประชาชนที่ผ่านการคั ดกรองคุณสมบัติสามารถดา วน์โหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ยืนยันตัวตนด้วยใ บหน้า (Facial Recognition)

เพื่อเปิดใช้งานแอ ปพลิเคชัน และใช้ว งเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ ตั้ง แ ต่ วันที่ 18 กุมภ าพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบก ารและผู้ให้บ ริการที่สนใจเข้าร่ วมโครงการเราชนะสาม ารถสมัครเข้าร่วมโครงก ารได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

โดยสามารถศึ กษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท างเว็บไซต์ www.เราช นะ.com

อย่างไ รก็ตาม สำหรั บใครที่ยังไม่ได้ลงท ะเบียน เราช นะ สามารถลงทะเบี ยนกันได้เลย