เผยรายละเอียดที่นี่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิทธิการใช้ ส.ค. 3 ครั้ง

หลังมีการเปิดเงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อเร็วๆนี้เมื่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 ให้ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปีแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

1 สิงหาคม

เงินสำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน (ถ้าใช้ไม่หมดไม่มีสมทบเดือนถัดไป)

เยียวย าพิเศษ พร้อมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับคนละ 1,200 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แบ่งโอนเป็นงวด / งวดละ 200 บาท ทุกวันที่ 1 ของเดือน

(1 ก.ค. – 1 ธ.ค. 2564) ใช้ซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้สิทธิด้วยการ ยื่นบัตรและสแกนที่ร้านค้าดังกล่ าว

เงินเช่วยเหลือค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ รถเมล์ รถไฟฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน คนละ 500 บาท

ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประชารัฐเท่านั้น

18 สิงหาคม

ค่าไฟฟ้า 230 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน

เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้า

ฟรี แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ วงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ค่าน้ำประปา 100 บาท 1 ครัวเรือนได้ 1 สิทธิ โดยยอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ และต้องชำระเอง

เต็มจำนวน

22 สิงหาคม

ผู้ พิ ก า ร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน (จากที่ปรับเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน) โดยเงินส่วนนี้ สามารถกดเป็นเงินสดได้ จาก ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย