เผย 5 จุดที่ผิดบ่อย เช็กให้ดี ก่อนทำการ ลงทะเบียน เราชนะ วันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชีย ลและคนทั้งปร ะเทศ ต่างติ ดตามและให้ความสนใ จกันล้นหลาม ต้องบอกว่า

ในช่วงสถาณ ก ารณ์แบบ นี้ ช่วยอะไรได้หลา ยอย่างเลยทีเดียวสำหลั  บผู้ที่ได้รับผลกระท บ จาก cvd 19

ซึ่งทางรัฐบาลได้จัด มา ตรการ ที่ ช่วย เหลือประช าชนหลายโค รงการ โดยโคร งการล่าสุดนั้นก็คื อ เงินเยียวยา  7000 เราช นะนั้นเอง

ล่าสุด เมื่อเวล า 06.00 น. เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดให้ป ระชาชนที่มีคุณสมบัติจัดอ ยู่ในกลุ่มที่ 3 สามา รถลงทะเบี ยนได้แล้ว

โดยผู้ที่ไม่เคยลงทะเบีย นรับสิทธิ คนล ะครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกัน ห รือเป็นบุค ค ลมีชื่อในระบ บมาก่อนแล้ว

ทั้งนี้ การพิจ ารณาว่ามีคุณสมบั ติตรงตามที่โครงการกำห นด เมื่อผ่านก ารพิจารณาแล้ ว จึงจะได้รับสิ ทธิใช้เงิน 7,00 0 บาท

โดยผู้ที่ได้รั บสิทธิ์ จะส ามารถใช้วงเงินได้ถึ งเดือน พ.ค.นี้เท่ านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิ ทธิ์ใช้เงินต่อ

อย่างไ รก็ตาม ก ระทรวงกา รคลัง ได้ทำ การเก็บข้ อมูลจากการลงทะเบี ยนของประชาชนผ่า นมาตรการต่าง ๆ ก่อนห น้านี้

โดยพบว่า 5 จุดที่ผิดบ่ อย จากการลงท ะเบียนครั้งที่ผ่ านมา อยู่ที่ขั้นตอนการกรอกข้อมู ล ส่วนตัว

ซึ่งก็คือ ชื่อ-สกุล จะต้ องตรวจดูสร ะและคำสะกดให้ดีก่อน และสิ่งสำคัญคื อ ไม่ต้องใส่คำนำห น้าชื่อ

นอกจากนี้ ยั งมีในส่วนของการใ ส่เลขบัตร 13 หลัก โดยพบว่า ประ ชาช นมักใส่เล ขไม่ ครบ ส่วนที่รหัสหลังบัตร 12 หลัก

ซึ่งประชาช นมักจะใส่ขีดคั่นระหว่า งตัวเลข แต่ที่จริงแล้วไม่ต้องใ ส่ และสุดท้ายในช่องวั นเดือนปีเกิด ให้ติ๊กเครื่ องหม ายถูกในช่อง มีเฉพ าะปีเกิด และใส่ปี พ.ศ. ด้วย