เพื่อประชาชน ตรึงค่าเอทีฟ ตลอดทั้งปี 2564 ลดค่าใช้จ่ายการครองชีพ

เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดกันจริงในตอนนี้ สำหรับ สำหรับสถ านก ารณ์รอบที่ 4 นี้ หลายคนทั้งประเทศต่างได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภภาครั ฐหรือเอกชนต่างไดพ้รับผลกระทบโดยตรง ในส่วนของค่ าครองชี พกันทั่วหน้า ทั้งนี้ ทางรัฐบบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้ออกม าตรก ารช่วยเหลือต่างๆมากมายเพื่อสวั สดิภาพของคนทั้งประเทศ อย่างเต็ มกำลัง ตรงนี้เราจต้องร่วมเมื อกัน คิดเห็นในทางเดียวกันถึ งจะผ่านพ้ นไปได้

ล่ าสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 64 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณ ะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐ านะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า

กกพ.มีมติให้ตรึ งค่าไ ฟฟ้ าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่ าไ ฟฟ้ าในรอบเดือนก.ย. ถึง ธ.ค.2564

โดยให้เรียกเก็บที่ -15.32 ส ตางค์ต่อหน่วย ส่ง ผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายังคงจ่ายค่ าไ ฟฟ้ าเท่าเดิมในอัตรา 3.61 บาทต่อหน่วย ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2564 ตามแ นวทางการพิจารณาที่จะเกลี่ยค่าเอฟทีให้คงที่ตลอดปี 2564 นี้

การฟื้นตัวของเศร ษฐกิจโลกในช่วง 2 ถึง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ าถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภ าวะราคาน้ำมันดิบในตลา ดโลกที่เพิ่มขึ้นตามปริมา ณความต้องการก ารใช้น้ำมั นที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การเริ่มฟื้นตัวของเศร ษฐกิจโลก

ขณะที่ภาคเศร ษฐกิจของไท ยยังอยู่ในภาวะเปราะบาง และได้รับผลกระท บจากการแพร่ระบาดข อง cv 19 รอบใหม่ที่ยังคงรุ นแ รงและขย ายวงกว้างอย่างต่ อเนื่อง

การตรึงค่าเอ ฟทีจึงเป็นการป ระคับประคอ งเศรษฐกิจ และไม่เป็นการซ้ำเติ มผู้ใช้ไฟฟ้ าจากค่าเอฟทีที่ปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมั นดิบและการฟื้นตัวข องเศร ษฐกิจโลกในช่วงปล ายปี นายคมกฤช กล่าว


ทั้งนี้ แม้ กกพ.ประเมิ นแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ได้ปรั บตัวสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 66.3 เหรียญสหรั ฐต่อบาร์เรล และแนวโน้มค่าเงินบาทเดื อนพ.ค.2564 อ่อนตัวอยู่ในระดับ 31.3 บาทต่อเหรี ยญสหรั ฐ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าเอ ฟทีในช่วงปลายปี หากพิจารณาราคาน้ำมันดิ บในตลาดโลกที่ยังเพิ่ มขึ้นอย่ างต่อเนื่ องในปี 2565 จากการฟื้นตัวของเศร ษฐกิจโลกแล้ว ไทยจะเข้าสู่ภาวะราค าพลังงานขาขึ้น

นายคมกฤช กล่าวยอมรับว่า ปี 2565 มีแนวโน้ มค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น ดังนั้นการบริหารค่าเอ ฟทีในปี 2565 จะเป็นไปในทิ ศทางเพื่อสร้างให้ค่าไฟฟ้ ามีเสถียรภาพ มีความมั่นคง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเ นินงานตามนโยบายต่างๆ ของภ าครัฐ ในการดูแลผู้ใช้ไ ฟฟ้าในช่วงการเปลี่ยนผ่ านจากสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของ cv 19 ไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

อ ย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ร าคาน้ำมันดิบดูไบและอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ ยนแปลงเกินกว่าที่ประมาณก ารไว้ กกพ. จะยังคงสามา รถใช้เงินบริหารที่เก็บไว้จำนวน 4,129 ล้านบา ท ไปช่วยรักษาเส ถียรภาพค่าเอฟทีในช่ วงปลายปี 2564 ได้