เพื่อประชาชน ประยุทธ์ ถกเพิ่ม เราชนะ ม33 เรารักกัน

ในช่วงสถานการณ์ รอบที่4 นี้หลายๆึคนหลายๆกิจการ ต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ซึ่งไมว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างได้รับผลกระทบกันหมด โดยการช่ ยเหลือ รั ฐบาลตรงนี้ต้อวงบอกว่าวินาทีนี้นีั้นช่วยได้เยอะจริงๆ ล่าสุด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากกระท รวงการคลัง และสภาพัฒน์ ในฐานะกรรมการ ศบศ. เปิดเผยว่า หลังจากนายกรั ฐมนตรีประกาศล็อกดาวน์รอบใหม่ภายใต้หลักการ หยุดการเดินทางและมีมาตรการเยียวย าควบคู่

ขณะนี้หน่วยงา นด้านเศรษฐกิจของรั ฐบาลทั้งหมด ได้มีการหารือเรื่องมาตรการมาเยียวย าประชาชนเพิ่มเติม เพื่อรองรับการประกาศล็ อกดาวน์แล้ว

คาดว่ามาตรก ารที่ออกมาจะเป็นรูปแบบเดิม แต่เป็นการพัฒน านโยบาย เช่น การเพิ่มเงินในโครงการเราชนะ ม33 เรารักกัน และอาจจะมีโครงการใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วย

 

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนต รีและรมว.กลาโหม ได้ให้นโยบายการออกมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็ อกดาวน์เพื่อป้องกันก ารระบา ดของ cv 19 ระลอก 4

โดยสั่งการให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรั ฐมนต รีและรมว.พลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและรวดเร็วที่สุด

 

สำหรับมาตรการเยียวย าเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ระบาดของ cv 19 ระลอกสี่ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่มี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นประธานไปแล้ว ได้แก่

โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กทม. และปริมณฑล) นายจ้างรายละ 3000 บา ท ต่อหัวลูกจ้าง ไม่เกิน 200 คน จำนวน 41,940 ราย ลูกจ้างคนละ 2,000 บา ท จำนวน 663,916 รายวงเงิน 2,519 ล้านบ าท

นอกจากนี้ที่ประชุม ค รม.ยังได้รับทราบกรอบวงเงินกู้คงเหลือ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้า นล้านบาท คงเห ลือ 7,197.1745 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

แผนงาน/โ ครงการกลุ่มที่ 1 แผนงานหรือโครงก ารที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพ ทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของ cv ไม่มีกรอบวงเงินค งเหลือ

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 2 แผนงานหรือโคร งการที่มีวัตถุประสง ค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวย า ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ กรอบวงเงินคงเหลือ 2,710.1767 ล้านบา ท

 

แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังค มที่ได้รับผลกระทบจากการระบา ดของ cv กรอบวงเงินคงเหลือ 4,486.9978 ล้านบา ท

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียกประชุมทีมเศร ษฐกิจผ่านระบบวิด ีโอคอนเฟอเรน ซ์ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 64) เวลา 15.30 น. เพื่อหาออกมาตรการเยียวย าทางเศรษฐกิจเพื่อสู่คณะกรรร มการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และ ค รม.ต่อไป