เพื่อประชาชน ราชกิจจาฯ ออกคำสั่งใหม่ ฝ่าฝืนจำ 2 ปีปรับ 4 หมื่น มีผลทันที

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทสต่างติดตามและต้องบอกว่า เพื่อประชาชน ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 64ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เ ผยแ พร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดก ารแ พร่ร ะบา ดของโร คไวรั สโคโร นา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 6 โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1.ให้ยกเลิกประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพ ร่ระบ าดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรน า 2019 (โควิด-19

(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

2.ห้ามมิให้มีการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพ ร่โรคหรือการกระทำอันเป็นการฉวย โอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนหรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพ ร่โร ค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร

3.ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรคโดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่ค วบคุ มสูงสุดและเข้มงวด ให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์จัดเลี้ยงหรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมตามที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันโร คตามที่ทางราชการกำหนด

มาตรการค วบคุ มแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร ห้ามการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าคน เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโ รค

4.ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพ ร่โร ค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุ มพื้นที่เฝ้าระวังสูง หรือพื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมที่ดำ เนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโร คโดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ต้องรับโท ษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานกา รณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุ กไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรั บ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรา ชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับใหม่ ให้ประกาศฉบับนี้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป