เมืองไทย แคปปิตอล ให้ยืม 100,000 สำหรับอาชีพอิสระ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโ ซเชียลต่างติ ดตามแะต้องบอกว่า ในส่วนของหลายๆท่าได้รับ ผลกระทบกันมากจริงๆใน ช่วงหลังสถาณการณ์ รอบที่2 นี้ ทั้งภ าครัฐและเอกชน ได้รับบผลกระทบ ไม่เว้นแม้กระทั้ง ในส่วงเชิงพาณิชย์

ซึ่งตรงนี้บางบริษัทบางกิจการได้ปิดตัวลง ทำให้หลายๆอย่างในช่วงนี้ ค่อนข้างไม่เป็นดั่งที่คิดใว้  แต่ว่าในช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะกว้าข้าม ในส่วนของสถาณการณ์นี้  ถ้าเราใช้สติ ในทางที่ตัน ย่อมมีทางออกเสมอ

สำหรับวอาชีพอิสระ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ที่ กำลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อน ตรงนี้สบายใจได้เลย ไ ม่ต้องกังวลว่าจะทำเรื่องยากส์  และ ดีกว่า นอกระบบแน่นอนถ้าวงเงิ นก้อนนั้นเป็น สินเชื่อ นาโนไฟแนนซ์ สำหรับอาชี พอิสระของเมืองไทย แคปปิตอล

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปี 2535 สินเชื่อที่ให้บริการได้แก่สินเ ชื่ อรถจักรยานยนต์ สินเ ชื่ อรถยนต์ทุกประเภท สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ สินเชื่ อโฉนดที่ดิน

นอกจากนี้บริษัทยังรับทำ พ.ร.บ. เพื่อเป็ นการอำนวยความสะ ดวกให้กับ ลูกค้า

 

 

ครองส่วนแบ่งการตล าดมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทสามารถเติบโตและดำเนินธุร กิจเจ ริญอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอ ด เป็นเพราะทางผู้บริหารยึดหลัก การบริ หารจัดการภายใต้การมีคุณธรร มและจริยธรรม

โดยให้ความสำคัญกั บผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภา คส่วน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น, ผู้ล งทุน, พนักงาน, พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม

ปัจจุบันมีพนักงานทั้ งสิ้น 7,647 ราย และสาขาทั้งหมด 3,279 สาขา ยังคงมุ่งเน้ นขยายก ารบริการให้ครอบค ลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย จากจังหวัดมุ่งสู่ อำเภอ จากอำเภอมุ่งสู่ตำบล ซึ่งภายในปี 2564 มีเป้าหมา ยให้ครบ 4,500 สาขา

 

ล่าสุด สินเชื่ อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือนาโนไฟแนนซ์ คือ สินเชื่อเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้มีรายได้ไม่แน่นอน

เป็นกลุ่มเจ้าของกิจการที่มีห ลักแหล่งชั ดเจนและดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปีในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ,ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องประดับ ,ธุรกิจความงามร้า นเสริมสวย ,และ ธุรกิจให้บริการทั่วไป ฯลฯ

พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประ กอบธุรกิจที่เป็นท ะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐ านเงิ นเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน

ซึ่งเป็นผู้ปร ะกอบการร ายย่อยที่ปกติไม่สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงิ นทุนจากสถาบันทางการเงินได้

โดยผู้กู้มีวั ตถุประสงค์เพื่อนำเ งินไปประกอบ อาชี พ หรือต่อย อดกิจการ ห รือแก้ไข ปัญ หาหนี้นอกระบ บซึ่งสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การปล ดหนี้ได้ในที่สุด

โดยทั่วไปลูกค้ าแต่ละรายสามาร ถยื มเงิ นได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บ และอัตราดอก เป็นไปตา มเงื่อ นไขบองของเ มืองไทย

หลักฐานในการใช้สมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และผู้ค้ำประกัน

2. บัตรประชาชนของผู้สมัคร และผู้ค้ำประกัน

3.เอกสารจดทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

1. เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

2. ทำเรื่องยื่นกู้ขอสิ น เ ชื่อ ที่บริษัทฯ

3. ทราบผลอนุมัติสิ นเชื่ อ

4. บริษัทนัดไปทำสัญญา

5. ลูกค้ารับเงิน

 

 

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมติดต่อ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, 02 483 8888

หรือเว็ปไซค์ muangthaicap.com/th/service6.php?p=6