เริ่มวันนี้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMoสูงสุด 50,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกัน

เป็นอกหนึ่งเรื่องราวที่เรียก ได้ว่า ชั่ว โมงนี้นาทีนี้  ผู้คนทั้งประ เทต่างติดตาม เรียกได้ว่า  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ เ

หมาะสำหรับผู้ที่กำลัง มองหา ทุนสักก้อนเพื่ อ ใช้จ่าย หรือปร ะครอง เรื่องราวต่ างๆในช่วงนี้ ตรงนี้จ ะดีกว่าไหม

ถ้าเกิดว่า เป็นเงินทุ นจากธน าคารออมสิน ที่มีก ารอนุมัติที่ไวในอัตร าดอกเบี้ยต่ำ ผ่าน ช่องทางมือถืที่สดวกสะบาย

ตรงนี้ มีวิธีกู้เงินผ่านแอ ปฯ MyMo เงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลั กประกัน เตรียมตัว ลงทะเบียน

โดย สินเชื่อเสริมพลังฐ านราก ผ่านแ อปฯ MyMo เงินกู้สู งสุด 50,000 บาท ไ ม่ต้องใช้หลักประกัน

ซึ่งธนา คารออ มสิน เปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระท บ จาก CV-19 กู้เงินในวงเงิ นสูงสุดไม่เกินค นละ 50,000 บาท

โดยที่ไม่ต้องใช้หลั กประกันเงินกู้เล ย ซึ่งได้มีการเริ่มไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มค. 64 ที่ผ่ านมาแ ละได้มี การปิดไป

แต่จะเปิดให้ยื่นล งทะเบี ยนกู้กันอีกครั้งในวั นพรุ่งนี้ วันที่ 23 มค. 64

เงื่อนไ ขสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
1 วงเงินกู้  สูงสุดไม่เ กินรายละ 50,0 00 บาท
2 อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิ ดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้ อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงิ นต้นที่ถึงกำหนดชำระ

3 ชำระคืนเงินต้นแล ะดอกเบี้ย เป็นง วดรายเดือน สู งสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปล อดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและด อกเบี้ย)
4 ไม่ต้องค้ำป ระกัน

5 ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงิน ฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอ มให้หักบัญชีเงินฝา กที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน
6 เปิดให้ลงทะเบี ยนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าว งเงินจะหมด

ต้องก ารข้อมูลเพิ่ มเติมหรือมีข้อส งสัย

สามาร ถติ ดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาค ารออมสิน ที่ให้บริก ารหน่วยลงทุน. 22222 · 333. GSB Call Center 1115

ที่อยู่ :  ธนาคารออมสิน สำ นักงานใหญ่ 470 ถน นพหลโยธิน สามเส นใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

เว็บไซต์ : www.gsb.or.th