เฮทั้งประเทศ บัต ร สวัสดิการแห่งรัฐ ให้เพิ่ม 1,200 ทยอยโอ น กรกฎ า คม 64 นี้

เป็นอีกหนึ่งโครงกา ร ที่ได้รับความสนใจจากประช า ชนมากสำหรับ บัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ได้ออกมาตรกา ร ดูแลประช า ชนจากผลกระทบของCV19 ด้วยการเสนอ โครงการเพิ่ ม กำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัต ร สวัสดิก าร แห่งรัฐ ระยะ 3 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา ณ ที่ประชุมคณะรัฐม น ตรี (ครม.)

โดยความช่ว ย เหลือที่กระทรวงกา ร คลั งได้เสนอไปนั้น คือการช่ว ย เหลือเพิ่มเติมแก่ผู้ถือบัต ร คนจน ด้วยการให้เงิ น 1,200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประช า กรประมาณ 13.65 ล้านคน โดยกระทรวงก าร คลั ง จะจ่ายเงิ น ช่ว ย เหลือให้ผู้ถือบัต ร คนจนอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะ เ วลาทั้งหมด 6 เดือ น

บัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐ

โครงกา ร เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐ ระยะ 3 มาตรกา ร ช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่า ย เพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐได้รับอยู่แล้ว ดังนี้

1.วงเงิ น ชำระค่าสินค้าอุ ป โภค บ ริโภค 200-300 บา ท ต่อคน ใช้กับร้านค้าธงฟ้าประช า รัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่ว ม โครงกา ร เท่านั้น

2.ค่าเดินทา ง รถโดยสารสาธ า รณะ 500 บา ท ต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดซื้อก๊า ซ หุงต้ม 45 บา ท ต่อ 3 เดือน

4.ส่วนลดค่าน้ำปร ะ ปา สำหรับผู้ที่ล ง ทะเบียนไว้กับกา รปร  ะ ปาในพื้นที่ จะได้รับการช่ว ย เหลือค่าน้ำป ระ ปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำปร ะ ปามาต้องจ่ายเงิ น สดไปก่อน จากนั้นระบบจะบั น ทึกข้อมูลและโอนเงิ น สดกลับมาเข้าบัต ร

โครงกา ร เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัต ร สวัสดิกา ร แห่งรัฐ ระยะ 3 จะจ่ายเงินช่ว ย เหลือให้อีกเดือนละ 200 บา ท เป็นระยะเ ว ลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่ เ ดือน ก.ค. – ธ.ค.2564

ขอบคุ ณ ข้อมูลจาก เ พจเฟซบุ๊ก สำนักประช า สัมพันธ์เข ต 7 กรมประช า สัมพันธ์