เฮสนั่น คลังผุดอีก โครงการ เราผูกพัน กลุ่มไหนบ้าง เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ คนทั้งประเทศ และช าวโซเชียล ต่างให้ควา มสนใจ และติ ดตามกันมาก เนื่องจา กหลัง ช่วงเวลา ที่ผ่านมาของสถ าณกา รณ์รอบ 2 ไม่ว่า ใครๆก็ได้รับความลำบากในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายกันมากมาย

 

โดย ไม่ว่ าจะเป็นหน่ว ยงานอะไร ตรงนี้ ก็พ บกับผลกระทบ กันหม ด ทั้งพนักงานประจำลูกจ้างช่วคราว อาชีพค้าข ายรวมไปถึงเกษตรกร และ ข้าราชการ

ซึ่งถึงแม้ ข้าราชการจะมี สวัสดิการหลายๆอย่าง แต่ว่า ในส่วน ของค่าใช้จ่ายต่างๆส่วนตัว ในประจำวันนั้น ไม่สามารถ เบิกจากสวัสดิการมาได้หม ด ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าบัตรต่างๆ

 

ทั้งนี้จากสถาณการ ทั้ง 2 รอบ ทางรั ฐบาลได้ออ กมาตรการ เพื่อช่วยประชาชนม าหลายมาตรก าร แต่ทว่า ในส่วนของข้าราชก ารนั้น ไม่ได้รับในส่วนของการช่ วยเหลือทั้งนี้ โครงการ ที่ จะช่วยเหลือในกลุ่มขอราชก ารนั้น สมควรที่จะเกิ ดขึ้น หรือไม่ ตรงนี้ ต้องติดต ามกัน อีกครั้งนึง

 

ล่าสุด วันที่ 17 มี.ค.64 ภา ยหลังจากที่โครงการ ม.33 เรารักกัน จ่ายเงิ นงวดแรก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ กระท รวงการคลังเตรีย มเปิดโครงการ เราผูกพัน เพื่อช่วยเหลือ ากลุ่มลูกจ้าง ข้าราชกา รชั้นผู้น้อย เป็นลำดับต่อไป

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเต รียมโครงการ แต่ยังไม่สรุ ปเรื่องวงเงินที่จะเช่วยเหลือ  รวมทั้งรูปแบบการใช้จ่ ายด้วย โดยเบื้องต้นมีข้า ราชก ารกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระบ บกว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ ทางด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงกา รคลัง กล่าวถึงหลักการเ บื้องต้นว่า อยู่ในช่วงพิจ ารณาว่าจะช่วยข้าราชการร ะดับใด และวิธีการอย่ างไรบ้าง โดยข้ารา ชการที่ระดับสูง จะไม่ผ่านเ กณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงก าร เนื่องจากไม่ได้ถู กเลิกจ้าง และยังได้เ งินเดือนอยู่

นายกฤษฎากล่าวอีกว่า เนื่องจากร ะบบข้าราชการง่าย ไม่ยาก ข้อมูลมีอยู่แล้วในระบ บ ซึ่งวิธีการจะเ ข้าไปดูในรายละเอี ยดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไ หร่นั้น ยังไม่สามาร ถระบุได้ แต่จะดำเนิ นการให้เร็ว