เฮสนั่น ลงทะเบียนบัตรคนจน รุ่นใหม่ปี 64 รับเดือนละ 1,000 เช็กได้เลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ต และ คนทั้งประเทส ต่างติดตาม และให้ึความสนใจ  ซึ่งสำหรับ หลายที่ ที่ได้รั บผลกระทบจาก สถาณการ ณ์ รอบ 2 ของ cvd 19 ตรงนี้ ทั่วประเทศ ค่อนค่างมา กเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็ น พ่อค้าหรือเกษตรกร  ทั้งภาครั ฐ หรือ เอกชน ได้รับผ ลกระทบหมด

โดย ที่ บางบริษัท หรือบางกิจการ  ต้องถึงขนาด หยุดกิจกา รช่วคราวหรือปิดตัวลง  หลายๆคน รับเมือเกีย วกัับค่าใช้จ่ายไม่ไหวถึงขนา ด กลับ บ้านเกิดไปตั้งห ลักก่อน

โดยที่ทาง รั ฐบบาลได้ ให้ความช่วยเหลือโดยออกมาตรการมาหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือ เช่น เราชนะ คนละครึ่ง เราไม่ทิ้งกัน โดยหลายๆโครงการ นั้น ในส่วนของกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ กลุ่มแลกนั้นคือ ผู้ที่ถือบัตรคนจนนั้นเอง และ ทั้งนี้ในบัตรคนจนยังมีสิทธิ์หลายสิทธ์ ในตัวเองอีกด้วย

ล่าสุดสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเร็วๆนี้

โดยอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้ หลังจากการเปิดลงทะเบียนโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้ องการความช่วยเหลือเป็นพิ เศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแ อปพลิ เคชั่ น เป๋าตัง ได้ หรือผู้ที่อยู่ในภ าวะพึ่งพิง เป็นต้น

ทำให้เห็นว่ายังมีประชาชนที่มีรายได้น้ อยแต่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่อีกไม่น้อย จึงต้องทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐใหม่ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดลงทะเบียนหลังจากจบโครงการเราชนะทันทีเลยหรือไม่

อย่างไรก็ดีจะพยายามทำให้เต็มที่โด ยหลักเก ณฑ์ที่จะพิจาร ณาหลักๆคือ เรื่องของร ายได้ จะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยตามเงื่อนไขที่ก ระทรวงการคลังกำหนด นายกฤษฎากล่าว

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกา รคลัง (สศค.) กล่าวว่า ภายในปีนี้จะมีการทบทว นสิทธิรอบใหม่สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งปัจ จุบันมีอยู่ 13.8 ล้านคน โด ยกระทรวงการคลังจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ พื่อหาข้อสรุป

หลังจากจบการลงทะเบียนโครงการเราชนะ ช่วงเดือน มี.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการและประชาชนทั่วไป เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นกา รอัพเดตข้อมูล

หลังจากที่ผ่ านมาไม่ได้ทบทวนสิทธิผู้ถื อบัตรสวัสดิการมา 2-3 ปีแล้ว เดิมจะเปิดทบทวนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา แต่เจอ CV-19 รอบใหม่จึงชะลอออกไปก่อนโดยหลังจาก จบการล งทะเบียนโครงกา รเราชน ะ ในเดือน มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังก็จะเร่งทำเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

โดยกลุ่มเดิมที่ได้รับสิ ทธิสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่แล้วก็ต้องเข้ามาลงทะเบียนทบทวนใหม่ทุกคน ซึ่งเป็นเหมือนกับการพิจารณาเปิดลงท ะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น มีคนได้รับสิทธิบัตรสวัส ดิการแต่ตอนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชก ารแล้ว

ถ้าเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ข้าราชการก็จะไม่มาลงทะเบียนแล้วเพราะมีเงิ นเดือนเกินกว่า 1 แสนบาทต่อปีหรือถ้าคิดว่าไม่ผ่านเก ณฑ์ แต่เข้ามาสมัครก็จะถูกคัดกรอง ออกไป

ทั้งนี้ การเปิดทบทวนบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐครั้งนี้ จะกำหนดเกณ ฑ์ และเงื่อนไขใหม่ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติจากรายได้ครั วเรือนเป็นหลัก ต่างจากกที่ผ่านมาที่พิจาร ณาจากร ายได้รายบุคคล เช่น ภรรย าในครอบครัวนั้นเป็นผู้ไม่มีเงินได้บุคคลธร รมดา

แต่สามีเป็นผู้มีเงินได้จำน วนมาก ที่ผ่านมาภรรยาก็จะได้รับสิท ธิแต่รอบนี้จะพิจารณาเกณฑ์รายได้ครอบครัว

ส่วนเกณฑ์ขั้นต่ำที่พิจารณารายได้ของครอบค รัวนั้น ยังต้องหารือเพื่อสรุปอีกครั้งส่วนเมื่อปรับเกณ ฑ์เป็นดูรายครอบครัวแล้ว จะทำให้มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อยลงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถบ อกได้ ก็ต้องมาพิจารณ าอีกครั้ง

เพราะการเปิดลงท ะเบียนผ่านมาช่วงเวลาหนึ่ งแล้ว ก็จะมีทั้งคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น และคนที่ได้รับผลกระท บแล้วทำให้รายได้ลดลง

มีรายง านข่าว แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563-ก.ย. 2564) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนป ระชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังค มเพื่อสนับสนุนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งเป็นก องทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการบัตรสวั สดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน รวมทั้ งสิ้น 49,500.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่ า 9,500 ล้านบาทจากปีงบประมา ณ 2563

อย่า งไรก็ตาม สำหรับใครที่มีคุณสมบัตร ตรงกับการลงทะเบียน บัตร คนจนรอบใหม่ เตรี ยมตัวรอได้เลย และ ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม