เฮสั่นทุ่ง เคาะช่วยเหลือเกษตร

เป็นอะไร ที่หลายๆคนทั้งประเทศ และชาวโซเชียลต่างให้ความสำคัญและติดตามกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้น สำหรับอาชีพเกษตรกร  ถือว่าเป็นอาชีพที่ สำคัญของคนไทย ถ้าเรามมองดีๆ ตั้วงแต่สมัยโบราญนั้น ประเทศไทย ของเรา อยู่ได้ เพราะว่า ผลผลิตทางเกษตรกรมาตลอด อย่างเช่น คำกล่าวของคนสมัยเก่าๆ ไทยเรา อยู่ได้เพราะข้าว และหลายๆอย่าที่มาจาการเพราะปลูกไม่ใช้ อยู่ได้เพราะ เหล็ก พลาสติก หรือชิ้นส่วนอะไหล่ ต่างๆ เพราะคน ต้องกินข้าว กินอาหาร

ซึ่งสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่ หลายๆคนได้รับผลกระทบกับ สถานการณ์ ของcv-19 โดยในตอนนี้นั้น หลายๆคนต่าบงได้รับผลกระทบ ด้านค่าใใช้จ่ายต่างๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นอาชีพตี่างๆ รวมไปถึงเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของทางรัฐบาลนั้น ต้องบอกว่าวินาทีนี้ช่วยเหลือหลายๆชีวิตได้หลายอย่างเลยทีเดียว และ ยิ่งสำคัญตรงนี้นั้นสำหรับเกษตรกรถือได้ว่า เป็นเรื่ องทีี่ดำเนินการถูกต้องที่สุด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 250) ผ่านระบบ Zoom วานนี้ (20 สิงหาคม) ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย

นางสาวรัชดาฯ กล่าวว่า รองนายกฯจุรินทร์ได้ให้นโยบายการดูแลเกษตรกรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ต้องเป็นไปอย่างครอบคลุม เข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว และดูแลอย่างเป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ 2564 นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 กรกฎาคม 2564

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้จัดสรรงบประมาณ ไปแล้ว 2.1 พันล้านบาท ในการดูแลเกษตรกรในกลุ่มสินค้าผลไม้ ไข่ไก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน พืชหัว พริก ข้าวเหนียว ปศุสัตว์/ประมง เป็นการช่วยเหลือผ่านการเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าออกนอกแหล่งผลิต ผลักดันการส่งออก และชดเชยดอกเบี้ยเพื่อการชะลอการจำหน่ายโดยการเก็บสต๊อก

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 2,562 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตร 10 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลไม้ พืชหัว พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ประมง กล้วยไม้ ผ่านมาตรการ

1) เพิ่มช่องทาง/ระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต

2) เสริมสภาพคล่องด้านเงินทุน ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการรับซื้อผลผลิตจากการเกษตรกรเพื่อจำหน่ายหรือเก็บสต๊อกไว้รอจำหน่าย

3)สร้างการรับรู้เพื่อเพิ่มการบริโภค/กระตุ้นการบริโภค

4) ผลักดันและบริหารจัดการส่งออก เพื่อลดอุปทานส่วนเกินในประเทศ

5) ส่งเสริมด้านปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพปรับคุณภาพและด้านทุนการผลิต นอกจากนี้มีการกำหนดราคาเป้าหมายสินค้าเกษตรปี 2565 เพื่อกองทุนฯจะได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร