ออมสินใจดี เตรียมมาตราการ ปลอบใจคนกู้ไม่ผ่าน รายละ 10,000 บาท

เป็ นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ธน าคารออมสิน ปล่อยให้กู้สินเชื่อ เสริมพ ลังฐานราก

รอ บสุดท้ายในวันที่ 25 ม.ค. 2563 แต่ยั งมีอีกหลายคนที่ลงทะเบียนแ ล้วไม่ผ่านการอนุมัติ

ล่ าสุด นายวิทัย รัตนากร ผู้อำน วยการธนาคารอ อมสิน

กล่า วถึงความคืบห น้าโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐ านราก วงเงิน 1 หมื่นล้านบาทว่า

ขณ ะนี้มีประชาชนที่ส นใจยื่นกู้ในโครงก ารดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เบื้ องต้นประเมินว่าจ ะเต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ภ ายใน 1-2 วันนี้

โด ยในรายละเอียดอาจต้องข อประเมินจากจำนวนผู้กู้ทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการพิจ ารณาอนุมัติสินเชื่อ

ซึ่ งต้องมีการตรวจสอ บเครดิตบูโรด้วย จึงจะสามารถส รุปตัวเลขทั้งหมดได้อย่างชัดเจน

ก่ อนหน้านี้ นายวิทัย กล่ าวว่า หากมีการอนุมัติสินเชื่ อโครงการเสริมพลังฐานราก

เต็ มวงเงิน 1 หมื่นล้านบา ทแล้ว และยังมีความต้องการจ ากประชาชนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ก็จ ะขอหารือกับกระทรวงการค ลังอีกครั้ง ว่าต้องการให้ธนาคารออมสินขย ายวงเงินการปล่อยสินเชื่อโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมหรือไม่

โ ดยในส่วนของธ นาคารมีความพร้อมในการดำเ นินการตามนโยบาย

เพื่ อช่วยเหลือ ประช าชนที่ได้รับผลกร ะทบจาก CV-19

สำหรั บ ประชาชนที่ไม่ผ่านการอ นุมัติ สินเชื่อโครงการเส ริมพลังฐานรากนั้น

ธ นาคารออมสินจะพิจ ารณาคุณสมบัติ หากผ่านเก ณฑ์จะดึงเข้าโครงการ

สิน เชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำห รับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รั บผลกระทบจาก CV-19

หรือ สิ นเชื่อฉุกเฉิน ปล่อ ยกู้รายละ 1 หมื่ นบาท

ซึ่ งปัจจุบั นยังมีวงเงินเหลืออีก 2.7-2.8 พันล้ านบาท

เพื่ อเป็นการช่วยเหลือและ บรรเทาภาระของประช าชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย

ทั้ งนี้ ธนาคารออมสินไ ด้เปิดให้ประชาชนที่สนใจล งทะเบียน

เพื่ อยื่นคำขอกู้โค รงการดังกล่าว ผ่าน ช่องทางแ อปพลิเคชัน MyMo

ตั้ งแต่วันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา พ บว่าแค่ 10 วันมีประชาชนสนใจยื่ นขอสินเชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

โด ยโครงการสินเชื่อเส ริมพลังฐานรากนั้น มีเป้ าหมาย

เพื่ อช่วยเหลือพ่อค้า แม่ค้า หา บเร่แผงลอย กลุ่มอาชีพอิ สระ และผู้มีรายได้ประจำ

ที่ไ ด้รับผลกระทบจากกา รระบ าดของ CV-19 โดยเบื้องต้น ธนาคารออมสิ นประเมินว่า

โค รงการดังกล่าว จะสามารถช่ วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ต่ำก ว่า 3 แสนราย

อย่ างไรก็ตาม ใครที่กู้ฉุกเฉิ นของ ออมสิน ไม่ผ่าน ทางธนาคา รเตรียมปลอบใจ คนกู้ไม่ผ่ าน