ใครจะได้รับเงินเราชนะกลุ่มแรก วันที่ 5 ก.พ.นี้บ้าง

เป็นอี กหนึ่งเ รื่องราวที่ชาวโซเชี ยลต่างติดตามและต้องบอกว่า ดีมากครั บ หลาย คนในช่วงสถารก ารณ์ รอบ 2 นี้ ได้รับผลกระท บที้ง ประเทศ

ซึ่งตรงนี้ทางรัฐ บาลได้ ทำการ ออกมา ตรการเพื่อช่ว ยเหลือ เยียว ยา หลายโครก ารโดยล่าสุด ก็คือโครงการเราสชนะ

โดยหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชน ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงก ารเราชนะผ่ าน แอป www.ดราชนะ.com  ไปแล้วตั้ งแต่เมื่อวันที่ 29 มก ราคม 2564 ที่ผ่านมา

พ บว่าว่าจนถึงข ณะนี้วันที่ 31 มกร าคม 2564 เวลา 12.00 น. มีประช าชนลงทะเบี ยนเข้าร่วมโค รงการแล้ว 7.6 ล้านคนนั้น

ทั้งนี้สำห รับโครงการดังกล่าว มีการแบ่งเป็นหลา ยกลุ่ม ทั้งกลุ่ มที่ลงทะเบียนให ม่ กลุ่มที่ได้รับสิทธิผ่า นโครงการคนละค รึ่ง และกลุ่มที่ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

ทั้งนี้จากการตรว จสอบพบว่ า สำหรับ กลุ่ มที่ได้รับเงิน จากโครงการ เราชนะเป็นกลุ่มแรกคือ กลุ่ มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรั ฐหรือบั ตรคนจน

ซึ่งรั ฐจะมีการโอนเงินให้กับ กลุ่ มนี้ในวันที่ 5 ก.พ.64 โดยจะให้ เป็นร ายสัปดาห์ไปจนถึงวั นที่ 26 มี.ค.64

โดยกลุ่มนี้จะแ บ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บา ทต่อเดือนได้รับเพิ่ มอีกสัปดาห์ละ 675 บาทต่ อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงิ นสิทธิเพิ่มเติ ม 5,400 บาท/คน

กลุ่มที่ไ ด้รับอยู่แล้ ว 700 บา ทต่อเดือน ได้รับเพิ่ มอีกสัปดาห์ล ะ 700 บาทต่อเดือน ต่อเ นื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับ วงเงินสิ ทธิเพิ่ม5,600 บาทต่อคน