เตรียบมตัวให้พร้อม ไ​ม่ต้องเสียใจ ใครพลาด OTP คลั​งเปิดใ​ห้ลงทะเบี​ยนใหม่อี​กรอ​บ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ชาวโซเชียลต่างติดตามและ ออกความคิดเห็นกัน ต้องบอกว่า คราวนี้ห้ามพลาดเตรียมตัวให้พร้อม หลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนกันไปแล้วสำหรับเฟส 2 คนครึ่ง คราวที่แล้ว ที่เกิดข้อ ถกเถี ยงกันหลายเรื่อง ซึงหลายคนต่าง คิดไปหลายอย่างและไม่สบายใจกัน

ล่าสุดที่เปิดแถลง เร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ ร มว.การคลัง  ได้ออกมากล่าวว่า  ในการลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 วันแรก (16 ธ.ค.) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ได้รับร ายงานจากธนาคารกรุงไทยว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก้เกิดปัญหาเกิดขึ้น

ซึ่ง ตรงนี้ได้พบว่า พบว่ามีผู้ลงทะเบียนได้มีการลงทะเบียน เต็มโคต้า จำนวน 5 ล้านอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา 2 ชั่วโมง หรือค รบที่เวลา 08.06 น. และได้รับรายงานว่ากระบวนการลงทะเบียนมีปัญหาขึ้น เล็กน้อย ในเรื่องประชาชนได้รับเลข OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์ล่าช้า ทำให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่พอใจ

โดยสาเหตุที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จากรายงานพบว่า เครือข่ายการให้บริการทรู และเอไอเอส ไม่มีปัญหา จะมีปัญหาแค่เฉพาะเครือข่ายดีแทค แม้ว่า หลังจากนั้นจะมีการส่งหมายเล ข OTP ให้ แต่ก็ล่าช้า และถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์แล้ว

โดยในกระบวนการนี้ต้องเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) เข้ามาดูเรื่องคุณภาพ ในการให้บริการ เนื่องจากในกรณีนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนแล้วไม่ได้OTP กันมาก

สำหรับใน ตอนนี้ให้ธนาคารกรุงไทยไปสรุป ตัวเ ลขผู้ที่เข้าม าลงทะเบียนทั้งหมดใน ช่วงเช้าวันนี้ (16 ธ.ค.) ว่ามีส่วนที่เกินจากผู้ที่ได้สิทธิ์ 5 ล้านคนอีกเท่าไหร่ และมีจำน  วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่เกิดปัญหาไม่ได้รับเลข O TP เป็นจำนวนเท่านั้น ซึ่งธนาคารกรุงไทยมีข้อมูลทั้งหมด

ซึ่งล่าสุด โดยจะรายงานให้กร ะทรวงการคลังทราบภายใน 2-3 วัน ก่อนที่จะพิจารณาว่าจะมีม าตรก ารช่วยเหลืออย่างไรกับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ใ นกลุ่มนี้ นายอาคม กล่าว

ทั้งนี้ นายอาคม กล่าวอีกว่า  เบื้องต้นผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 2 จำนวน 5 ล้านคน จะได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้ และเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 31 มี.ค. 2564 แต่ถ้าใช้สิทธิ์ไม่ทันภายในวันที่ 14 ม.ค. 2564 ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์

หลังจากนั้น กระทรวงการคลังจะนำสิทธิ์ที่เหลือมาเปิดลงทะเบียนใหม่ ในวันที่ 15 ม.ค. 2564 ซึ่งมีแนวทางที่จะเปิดให้ปร ะชาชนที่ พลาดสิทธิ์ ทั้งหมด จากการไม่ได้รับเลข OTP จากดีแ ทคมารับสิทธิ์ตรงนี้ก่อน เพื่อที่ เป็นการชดเชยให้

โดยทั้งนี้ สำหรับ กระทรวงการคลังจะต้องขอดูตัวเลขผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดอีกครั้งว่ามีจำนวนมากน้ อยขนาดไหน ก่อนที่จะตัดสินใจขย ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 หรือเพิ่มจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ให้ มากที่สุด เท่าจะได้

ส่วนเรื่องของปัญหากรณีแอปพลิเค ชันเป๋าตังมีปัญหาใช้งานไม่ได้ในช่วงเช้า มาจากปริมาณการเข้าใช้แอปพลิเคชันจำนวนมาก โดยได้ กลับไปใช้งานได้ป กติในช่วงสายของวันนี้แล้ว

ล่าสุด นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมากล่าวเพิ่มเติม ว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โค รงการคนละครึ่ง เฟส 1 จำนวน 10 ล้านคน ทยอยกดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินเพิ่มอีก 500 บาท เนื่องจากกระทรวงการคลังไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาในการรับเงินเพิ่มดังกล่าว เพื่อป้ องกั นปัญหาไม่ให้แอปพลิเคชันเป๋าตังหน่วง หรือล่าช้า