ใครอยู่กลุ่มนี้เช็กเลย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รับเงินเข้าบัญชี 4,300 บาท

ข่า วดี สำ หรั บผู้ ที่มีบั ตร ค นจ น หรื อ บั ตร สวัสดิ กา รแ ห่งรั ฐ เพร าะใ นเ ดือ นกุ มภ าพั นธ์ 2564 ที่ใกล้ จะถึงนี้

ทาง รัฐบ า ลออกมาต รกา รช่วย เหลื อ สำหรับผู้ ที่ถือบั ตรสวั สดิการ แห่งรั ฐ ด้วยกา รแจกเ งินเข้าบั ญชีสูง สุด ถึง 4,300 บาท

หลั งคณ ะรัฐ มนตรี  มีมติเห็น ชอบเยียวยา ประ ชาชนที่ได้รับ ผลก ระทบผ่ านโครงการ เราชนะ โด ยผู้ที่ถื อบัตรค นจน ก็จะได้ รับเงินในส่ วนนี้ด้วย

โดยใ นเดือ นกุมภา พันธ์ 2564 นี้ สา มารถ สรุปมาตรก ารช่วยเหลือสำหรับผู้ถือ บัตรคนจน ได้ดังนี้คือ

1. มา ตรการเพิ่ มวงเงินเข้าบัตร คนจ นจำนวน คนละ 500 บ าท เป็นเ วลาน าน 3 เดื อน (ม.ค.-มี.ค. 2564)

และจะ ต้องจ่า ยผ่านบั ตรคนจ นเท่านั้น ห้ามถอ นเงิน สดออก มาใช้

2. สำ หรับผู้ที่มี รายได้ ต่ำ หรือ น้อย กว่า 30,000 บาทต่ อ ปี จะได้รับ เงินช่วยเ หลือค นละ 3 00 บ าท ต่อเดือน

แล ะรับเ พิ่มอีก 500 บ าท รวมเป็ น 800 บา ทต่อเดื อน

3. สำห รับผู้ ที่มีร ายได้สูง หรือ มาก ก ว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บ าท จะ ได้รับเ งินช่วย เหลือคน ละ 200 บาทต่อ เดือน

และ รับเพิ่ มอีก 500 บา ท รวมเป็น 700 บาทต่ อเดื อน

ดังนั้น ในเดือน กุมภ าพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ ผู้ที่ถือบั ตรค นจน หรือบัตรส วัสดิการ แห่งรัฐ จะได้ รับเงิน 700-800 บาท ต่อคน

ส่วนม าตรกา รเยียวย าผู้ที่ได้รั บผลกระท บอย่าง โครงกา ร เราช นะ

จะแ จก เงินให้ กับประช าชนที่ได้รับสิ ทธิ์ คนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค. 2564)

สำห รับผู้ที่มีบัต รคนจน หรือบัตรส วัสดิการแห่ง รัฐอยู่แล้ว จะได้รับ เงินเยียวยา เราชนะเข้ าบัญชีอัตโนมัติ

คนละ 3,500 บาท นาน 2 เดือน เช่นเดียวกัน

ทำ ให้เดือน กุม ภาพันธ์ 2564 นี้ ผู้ถือบั ตรคนจน จะได้รับ เงินสูงสุด คนละ 4,300 บาท

ตั้งแต่ เดือ นกุมภ าพันธ์ ถึงเดือ นมีนา คม 2564