ใครเข้าเกณฑ์รีบเช็ก สินเชื่อยืมก่อน จ่ายทีหลังจากทรู สมัครง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียว

อี กหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสถ านการณ์ในช่วงนี้ ใครหลายคนต่างต้องการเงินเพื่ อมาหมุนเวียน

และส ถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อก็เ ป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครหล ายๆคน

วั นนี้เราจึงมีสินเชื่อของ TrueMoney มาแ นะนำให้ทุกคนได้เก็บไว้เป็นตัวเลื อกด้วยกัน

สำหรับสินเชื่อบุคคลที่ให้บริการโดยบริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด จัดทำมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาช นที่เป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช ระบบรายเดือน

ที่ม าพร้อมปลอดดอกเบี้ย 0% เดือ นแรก* ที่สมัครง่ายมากๆเพียงใช้บัตรประช าชนใบเดียวก็สมัครได้แล้ว

สำหรั บบริการ Micro Credit คือการปล่อยสินเ ชื่อในวงเงินขนาดเล็กที่เปลี่ยนจากการขอสิ นเชื่อผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน

มาเป็ นการขอสินเชื่อผ่านผู้ให้บริการมือถือแทน เพื่ อเป็นช่องทางสำหรับคนที่ต้องการเงินกู้จำ นวนไม่มากหรือเงินด่วนที่หมุนไม่ทัน

สา มารถเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ง่ายมากขึ้น สำหรับท่ านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอี ยดต่างๆได้ดังต่อไปนี้

คุ ณสมบั ติผู้สมั คร

 1. สั ญชาติไท ย อายุ 20-60 ปี
 2. ต้อ งเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอ ช บุคคลธรรมดาแบบร ายเดือนเท่านั้น
 3. มีอ ายุการใช้งานมากกว่า 180 วัน ห รือประมาณ 6 เดือน และไม่มีค่าบ ริการคงค้าง
 4. มีป ระวัติในการชำระค่ าบริการที่ดี ไม่ค้ างชำระ

เอ กสารประกอ บการสมั คร

 • บั ตรประชาชนตั วแค่ในเดียวเท่ านั้น

วิธีข อสมัครสิ นเชื่อ Micro Credit

1. ลู กค้ามาแสดงตัวกับเจ้ าหน้าที่ทรูพร้อมบัตรป ระชาชนตัวจริง

2. ทำก ารยืนยันตัวตนกับเจ้ าหน้าที่ท รู

3. ก ารกรอกข้อมูลลูกค้าทำกา รกรอกข้อมูลเบื้องต้นพร้อมทำการยินยอ มเงื่อนไขต่างๆบนแอปพลิเคชั่น

4. ได้รั บการอนุมัติสินเ ชื่อผ่าน SMS

5. เบิกเงิ นสดจากวงเงินสินเชื่ อผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอ ลเล็ท

ข้อค วรรู้และวิธีก ารสมัค รใช้ MICRO CREDIT

ต้ องเป็นบุคคลสั ญชาติไทย อายุ 20-60 ปี และเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช รา ยเดือน อายุการใช้งานมากกว่า 90 วัน

ว งสูงสุดแต่ละคนอาจจะได้รั บไม่เท่ากัน ซึ่งมีวงเงินสูงสุด 10,000 บาท ก ารเบิกเงินสดคือ

จะเป็นก ารเบิกผ่านแอป TrueMoney Wallet ผ่านเมนู Micro Credit ที่ผูกไ ว้กับเบอร์โทรศัพท์เอกสารการส มัครใช้แค่บัตรประชาชนตัวจริง

โดยต้ องไปยื่นสมัครบริการที่ทรูช็อปส าขาได้ทุกสาขาทั่วประเทศ การผ่อนจ่ายเงิ นนานสูงสุด 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% ในเดือนแรก

**หลั งจากนั้นดอกเบี้ย 24% ต่อปี การคิ ดดอกเบี้ย จะคิดแบบลดต้นล ดดอกตามยอดเงินที่เบิ กใช้จริง

เมื่อถึ งรอบการชำระ จะมีการส่ง SMS เพื่อแ จ้งเตือน พร้อมทั้งส่งใบแจ้งห นี้ทางอีเมลที่สมัครให้อีกที

รา ยละเอียดเพิ่ มเติม สินเ ชื่อ Micro Credit

 1. ให้บ ริการสินเชื่อโดย บริษัท แอ สเซนด์ นาโน จำกั ด (“บริษัทฯ”)
 2. บริก ารสินเชื่อสำหรั บลูกค้าที่ตรงตามคุณส มบัติที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 3. ร ะยะเวลาแบ่งจ่าย ขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขขอ งบริษัทฯ
 4. ดอ กเบี้ยโปรโมชั่น 0% เฉพาะเดือนแ รก*ของทุกการเบิกใช้สินเชื่อภายใ นวันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยปกติของบริษัทฯ อยู่ที่ 24% ต่อปี
 5. ก ารคิดดอกเบี้ย จะคิดแ บบลดต้นลดดอกตามยอดเงิ นที่เบิกใช้จริง
 6. กา รเบิกใช้สินเชื่อ เงินจะโอนเข้ าบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทซึ่งผูกกับเบอ ร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้าร ะบุในคำขอ
 7. เงื่ อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่บริษัทฯ กำห นด

หา กมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัคร และรายล ะเอียดของสินเชื่อ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ โทร 1240 กด 3