ใครได้บ้าง เช็กเลย ม.33 รับเงินเยียวยาทุกเดือน

เรียกได้ว่าเป็นช่วงมที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมา ทั้งนี้ในส่วนของ ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานั้น ทำให้หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันอย่า่งทั่วหน้าซึ่งถึงจุดนี้นั้นต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆของรับฐบาลนั้นช่วยเหลือได้หลายคนจริงๆ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ออกประกาศ แจ้งผู้ประกันตน มาตรา33(ม.33)ที่ได้รับสิทธิ เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท อยู่แล้ว

ซึ่งลูกมีอายุไม่เกิน 6 ปี แต่มีเหตุต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานแล้วกลับมาทำงานใหม่ หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 สามารถยื่นขอใช้ สิทธิบุตรคนเดิม กับประกันสังคมได้ เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง

โดยมีขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ดังต่อไปนี้

1.หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/…/caa997342d75380697d9b2517759591

2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4.ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) สุชาติ ชมกลิ่น สุชาติ ชมกลิ่น สุชาติ ชมกลิ่น