ใครไม่ไหวบอกทิสโก้

ในส่วนของสถา น การณ์รอบที่สองนี้หลายคนได้รับผลกระทบกันแบ บทัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นพ นักง านประจำพ่ อค้าแม่ค้า หรือเกษตรกร  ตรงนี้ต่างได้รับผลก ระทบจากค่าใช้จ่ายกันแทบทั้งสิ้ น  ยิ่งเป็นในส่วนของค่ างวดรถด้่วยแล้วยิ้งหนักเบลนยตอนนี้

โดยล่าสุดวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ธน าคารทิสโก้ ได้เผยรายละเอียดใน มาตรกา ร คืนรถจบหนี้ ของธนาคาร สำหรับคนที่ ผ่อ นรถไม่ไหว ในสถานการณ์cv19 สามารถนำรถมาคืนได้ทันที

 

โดยหา กรถยนต์ที่นำมาคืน แล้วธนาคารนำไปประมูลต่อ ได้ราคาต่ำกว่าภ าระหนี้ที่คงค้าง ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างคืน ธนาคารจะย กหนี้และปิดบัญชีให้ ไม่มีการฟ้อ งร้อ งเรียกค่าเสียหา ย และจะรายงานข้อมูลเครดิตบูโรโรเป็นปิดบัญชี ให้ ลูกค้าที่เข้าร่วมมาต รการ ไม่มีประวัติค้างชำระห นี้ และเมื่อผ่านวิก ฤตแล้ว ยังขอสินเชื่อกับสถ าบันก ารเงินอื่น ๆ ได้อีก

คุณสมบัติของคนที่เข้าร่วมโครงการ

 

เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่ าซื้ อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)

เป็นลูกค้าที่ได้รับ ผลก ระท บจากสถา นการณ์ cv โดยมีรายได้ลดลง และไม่สามารถชำระค่าง วดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแส ดงหลั กฐา น / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)

รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรี ยบร้อย และสามาร ถใช้งานได้ตามปกติ

มีประวัติผ่ อนชำระค่างวดตามสัญญ า มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบั ญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือ ดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันครบกำห นดชำระ

การพิจ ารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละราย เป็นไปตา มหลักเกณ ฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนา คารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

ลงทะเบีย นที่ไหน

ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบีย นคืนรถจบหนี้ ได้เว็บไ ซต์ธนาคารทิสโก้

ขั้นต อนการดำเนินการ

1. ลูกค้าเตรียมหลักฐาน / ข้อมูลเ พื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถา นการณ์แพร่ระบาด cv

2. ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับมาตร การช่วยเหลือโครงการ คืนรถจบหนี้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็ กทรอนิกส์ของธนา คา ร ให้ครบถ้วน

3. เจ้าหน้ าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำ แนะนำในการนำส่งเอกสารปร ะกอบการขอพิจารณาอนุมัติ

4. ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระท บ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกส ารอื่น ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ธ นาคารแจ้งมายังธนาคาร

5. ธนาคารแจ้งผลการพิ จารณาเข้าร่วมม าตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่นำทรัพย์สินมาคืน (กรณีได้รับการอนุมัติ) โดยวันนัดส่งมอบรถย นต์คืนต้องไม่เกินระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทร าบผลการอ นุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรั พย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุ มัติดังกล่าว

6. ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำน าจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญ ญาเงินกู้เท่านั้น นำรถยนต์มาส่งมอบคืนต ามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

7. หลังจากประมูลข ายรถยนต์เสร็จสิ้นธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าท ราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้คงค้างที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนั งสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบ เพื่อนำเงินส่ว นที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

ระยะเ วลาการเข้าร่วมโครง การ ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564