ไทยพาณิชย์ ใจดี ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนทันใจ 30,000 บาท สมัครง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องค้ำประกัน

อีกห นึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่พนักง านประจำหรือผู้ประกอบกิจการ

ที่ต้ องการเงินด่วน และกำลังมองห าสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาใช้ห มุนเวียนในการประกอบอาชีพ

วันนี้เ รามีสินเชื่อของไท ยพาณิชย์มาแนะนำให้ทุ กท่านกันค่ะ

โ ดยสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสิ นเชื่อที่หลังจากได้รับก ารอนุมัติแล้ว

จ ะโอนเงินเข้าบัญชีใ ห้กับลูกค้าเพื่อนำไปใช้จ่ ายได้ตามสะดวก

โ ดยไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ห รือบุคคลค้ำป ระกัน

อี กทั้งยังมีระยะเวลาผ่อนน านถึง 72 เดือน โดยมีการคิดอั ตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

ซึ่งอั ตรายดอกเบี้ยจะไม่เกินที่ธน าคารแห่งประเทศไ ทยกำหนด

โด ยสามารถแบ่งจ่ ายเป็นรายเดือน หรือรา ยสองสัปดาห์ก็ได้

ข้ อมูลสินเชื่ อส่ว นบุคคล SPEEDY LOAN

 1. สมั ครง่าย อนุมั ติไว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรื อบุคคลค้ำประกัน
 2. ว งเงินอ นุมัติตั้ งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท
 3. 20,000 – 30,000 บาท ผ่อ นได้สูงสุด 24 เดือน ,30,001 – 99,999 บาท ผ่อ นได้สูงสุด 60 เดือน ,100,000 – 3,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 4. ชำร ะคืนธนาคารเป็ นรายเดื อนๆ ละเท่าๆ กัน
 5. คิ ดอัตราดอ กเบี้ยแบบล ดต้นลดดอก
 6. ร ะยะเวลาการผ่ อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสู งสุดไม่เกิน 72 เดือน
 7. ว งเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่ าของรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

คุ ณสมบัติขอ งผู้สมัครสิ นเชื่อ

 1. ต้ องมีสัญช าติไทยเท่ านั้น
 2. ต้อ งมีอ ายุระหว่ าง 20 – 65 ปี
 3. ต้ องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ นขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำห รับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว) และ – 15,000 บาท สำห รับเจ้าของธุรกิจ
 4. ต้อ งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือ นขั้นต่ำของผู้ส มัคร 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 5. มีห มายเลขโทรศั พท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติ ดต่อได้

วิธีสมั ครสินเชื่ อส่วนบุคค ล SPEEDY LOAN

1. ท่า นผู้กู้ที่สนใจส มัครแค่คลิกที่นี่ลิ งก์นี้ สมัครสินเชื่อรถคือเงินวงเงิน 5 ล้านบาท

2. จา กนั้นให้ท่านผู้สมัครกรอกข้ อมูลให้ครบ จากตัวอย่าง เมื่อกรอกคร บแล้วกดคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3. ต รวจสอบและยืนยันข้ อมูลอีกครั้งหากถูกต้องให้ท่า นไปคลิกที่ปุ่ม ส่ง ได้เลย

เพี ยงเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นท่า นแค่รอทางเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดต่อกลับม าโดยเร็วที่สุด

ผู้ที่ส นใจสามารถเดินทางไปสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพ าณิชย์ทุกสาขาโดยท่านสาม ารถค้นหาสาขาต่างๆได้ที่

ส าขาธนาคารไท ยพาณิชย์ หรือ Call Center : 02777 7777

เ อกสารประก อบการขอสินเ ชื่อ

 1. เอกส ารยืนยันตัวต น
 2. สำเนาบัต รประชาชนเพียงอย่างเดียวเ ท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชก ารหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอ กสารยืนยันรา ยได้
 4. สลิ ปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเ ดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือ น (สำหรับพนักงานประจำ)
 5. สำเ นาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จาก กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)
 6. บั ญชีเงินฝ าก
 7. สำเน าบัญชีเงินฝากหน้าแร กของธนาคารที่ต้องการโอนเ งินเข้า

อัตร าดอกเ บี้ย

วิธีส มัครสินเชื่อเงินกู้-SPEEDY-LOAN-ไม่ต้ องค้ำประกัน-อนุมัติไว-จากธนาคารไท ยพาณิชย์

*วิธีก ารคิดอัตราผ่อน 2,700 บา ทต่อเดือน :กรณีวงเงิ นกู้ 100,000 บาท

อั ตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ร ะยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดื อน

คำน วณจากอัตราดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอ ก 25% ต่อปี

เงื่ อนไขร วม

 1. อั ตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อบุคคล Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับก ารอนุมัติวงเงิน ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 2. ร ะยะเวลาการผ่อนชำระ ขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เ กิน 72 เดือน
 3. หลั กเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ เป็นไ ปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. ธน าคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่ อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขา ยนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่ม
 5. ค วามจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กร ณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาค ารเป็นที่สุด

ส อบถามเ พิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777