ไทยเครดิต ปล่อยกู้ 200,000 บ. ยืมง่าย ไม่เช็คเครดิต

ข่าวสินเชื่อข่าวการเงินพี่ประชาชนให้ความสนใจไม่น้อยโดยโครงการสินเชื่อจากธนาคารไทยเครดิต มุ่งเน้นช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนที่ประกอบธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้ง่ายๆโดยวงเงินสูงสุด 200,000 บาท มีชื่อว่าสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต ติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จุดเด่นสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิต

 • ให้วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย

 • เป็นสินเชื่อรูปแบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินและต่ออายุในทุกปี
 • อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น และลดดอก

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครขอเงินกู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป
 • ผู้กู้ที่เป็นที่เป็น เจ้าของธุรกิจ ต้องมีไม่เกิน 60 ปี
 • ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เท่านั้น

 • มีประสบการณ์ ประกอบอาชีพ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีสถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้
 • ที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

เอกสารการขอกู้เงิน

 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้
 • สำเนา ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส หากมี
 • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล หากมี
 • เอกสารสถานภาพสมรส หากมี
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก เพื่อโอนเงินเข้า หากได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 • สำเนาหนังสือสัญญาเช่า หากมี

ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต ได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขา หรือโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์