ไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อสูงสุด 2แสนบาท รู้ใจพ่อค้าแม่ค้า ยืมง่าย ไม่เช็คเครดิต อ่านด่วน

ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย (จำกัด) มหาชน เข้าใจประชาชนทุกคนและลูกค้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องให้กับชีวิตและความเป็นอยู่ เปิดโครงการสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อช่วยเหลือ พ่อค้าแม่ขายและผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆอีกมากมายโดยเน้นการบริการที่คุยง่าย และเน้นผ่อนสบาย รวมถึงได้เงินเร็วทันใจ พร้อมทั้งมอบวงเงินสูงสุดกว่า 200,000 บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักทรัพย์แต่อย่างใด เพื่อให้พ่อค้าแม่ขายได้มีเงินทุนหมุนเวียน ไม่ต้องไปยืมนอกระบบให้เกิดปัญหาตามมาทีหลังอีกด้วย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน

 • วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • บุคคลธรรมดา
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 • วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

 

 • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 • สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

ท่านผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูล และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้ที่เว็บไซต์ https://www.tcrbank.com/