ไฟเขียว ทุนการศึกษา นักเรียน เรียนดี 40,000 ต่อคน

สำหรับเด็กนักเรียน นั้นคืออนาคตของชาติ เด็กที่เรียนดี ตรงนี้สมควรได้ ทุนการศึกษา ล่าสุด เมื่อวานนี้ (3 ส.ค.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟเขียว จัดงบ 181.5 ล้านบาท หนุนโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572 ในกรอบวงเงิน 181.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในจังหวัดชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และเมื่อจบแล้วมีงานทำ

สำหรับโครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมายนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.จำนวน 1,800 คน และปวส.จำนวน 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระดับปวช.จะได้ทุนละ 30,000 บาท/คน/ปี และระดับปวส.จะได้ทุนละ 40,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุว่า โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี 2563 มีผู้รับทุนไปแล้วประมาณ 3,900 คน โดยได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะออกนอกระบบการศึกษา เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีปัญหาทางสังคม

ดังนั้น การสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา มีอาหาร มีที่พักอย่างเพียงพอ จะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้

นอกจากนี้การรับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาพักประจำ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการพร้อมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นปัญหาของสังคมในระยะยาว