ไม่รับเพิ่ม วิริยะประกันภัย ยกเลิกต่ออายุประกัน CV-19 ทุกแบบแผน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตาม และต้องบอกว่าแค่ไม่รับเพิ่มไม่รับต่อแต่ความคุ้มครองยังอยู่ สำหรับคนที่ทำแล้วยังไงความคุ้มครองครบปีแน่นอน สำหรับ จากสถา นการณ์การ Cv-19 ระล อก 4 ที่ทวีความรุนแร งมากขึ้น

 

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออก ประกาศยกเลิกการรั บประกั นการต่ออ ายุแบบประกันโควิค ทุกแบ บ

ทุกแผ นมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ทุกช่องทางการขาย

นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริ ยะประกั นภัย จำกัด (มหาชน) ยืนยันว่า การย กเลิกการรั บประกัน

เฉพ าะกรณีต่ออายุ เท่านั้น สำหรับลูก ค้าที่ทำประกันไปแล้ว ยังได้รับควา มคุ้มครองต ามเดิมไม่มีการยกเลิกกลางคันแน่นอน

ยอมรับว่า ด้วยสถาน การณ์การ Cv -1 9 ที่รุนแรงขึ้นทะลุ5,000 รายต่อวันขึ้นไป

ทำให้ยอดเคลมสินไหมประกั น CV-19 พุ่งทะลุ100% มาโดยตลอดและบริษัททำประเมินความเสี่ยงภัย

ตามโมเดลที่วางไว้ ซึ่งให้โมเดลของอู่ฮั่น ดังนั้น จึงต้องบริหารความเสี่ยงภัยเพื่อไม่ให้กระทบกับการรับประกันภัยต่อไป