4 มาตรการ รัฐเคาะเยียวยา เพิ่มวงเงินให้อีก 1 หมื่น

แน่นอนว่าในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมานั้น ทำให้หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันในเรื่องของค่าใช้าจ่ายทั้งนี้ในส่วน ของหลายๆ บริษัทหลายๆ กิจการ ต่างได้รับผลกระทบกันหมดทั้งสิ้น ซึ่งในส่วน ของตรงนี้นั้น ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่อจับจ่ายใช้สอยทั่งส่วนตัวหรือครอบครัวในส่วนของตรงนี้ถือว่าเป็นทางเลือหที่ช่วยได้ไม่มากก็น้อยในตอนนี้เลยทีเดีย

ล่าสุด ครม.วันนี้อนุมัติ 5.4 หมื่นล้านบาท แจกเงินเพิ่มเติมให้ 4 โครงการ ช่วยเหลือ กระตุ้นใช้จ่าย บัตรคนจน กลุ่มต้องการ

ความช่วยเหลือพิเศษ คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้

วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติครม.ล่าสุด เคาะแล้ว 4 โครงการช่วยเหลือและกระตุ้นการใช้จ่าย โดยโฆษกประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณ จำนวน 54,506 ล้านบาท

เพื่อพยุงและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ผ่านการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายใน

ประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

โครงการลดค่าครองชีพ และเพิ่มกำลังซื้อของรัฐ 4 โครงการ

 

โครงการที่หนึ่งคือเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ระยะที่ 3 เป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อ

สินค้าเพิ่มเติมอีก 300 บาท ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2564ทำให้ 2 เดือนนี้ จากที่ได้ 200 บาท เป็น 500 บาทต่อเดือน

 

ผู้ได้รับสิทธิกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

โครงการสองคือเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากเดิม 200 บาท

เป็นเวลา 6 เดือน โดยให้เพิ่มอีก 300 บาท ในเดือน พ.ย. – ธ.ค. รวมเป็น 500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน ผู้ได้รับสิทธิ กลุ่มเป้า

หมายผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เข้าไม่ถึง internet 2.3 ล้านคน งบประมาณ 1,384 ล้านบาท

โครงการที่สามคือคนละครึ่งเฟส 3 เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ 3,000 บาท

ก็อนุมัติเพิ่มเติมอีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท เริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 3 เงินเพิ่มอีก 1,500 บาทได้ในเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม หรือจนกว่าจะใช้สิทธิเต็ม วงเงินงบประมาณ 42,000 ล้านบาท

โครงการที่สี่คือยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินที่ใช้คำนวน E – Voucher

ที่ได้ 60,000 บาท รวมกันได้คนละไม่เกิน 7,000 บาท คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงิน

ที่คำนวณได้เป็น 80,000 บาท E – Voucher ต่อคนจะได้รวมไม่เกิน 10,000 บาท กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับผู้

ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher

ไม่เกิน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 จะนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ได้ ดังนี้ (หนึ่ง) ยอดใช้จ่าย

จริงตั้งแต่ 1 – 40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10

ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน (สอง) ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่

40,000 – 80,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 6,000 บาทต่อคน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิที่มียอดใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher

 

เต็มจำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีสิทธิได้รับ e-Voucher จำนวน 7,000 บาทเรียบร้อยแล้ว จะมี

สิทธิได้รับ e-Voucher เพิ่มเติม หากมีการใช้จ่ายเพิ่มเติม

จำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับสิทธิ e-Voucher ร้อยละ 15 ของ

ยอดใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าว แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

โดย ผู้ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะได้รับสิทธิ e-Voucher รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา

โครงการ และสามารถใช้จ่าย e-Voucher ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564