4 แบบที่ออกบ้านได้ เปิดรายละเอียดคำสั่ง ลดการเดินทาง งดออกนอกเคหะสถาน

โดยให้งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น แต่เดินทางในบางกรณี ประกอบด้วยวันที่ 18 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ยกระดับ 13 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19

 

ได้มีคำสั่งให้ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

โดยให้งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น แต่เดินทางในบางกรณี ประกอบด้วย

– การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต่อการดำรงชีวิต อาหาร ย าหรือเวชภัณฑ์

– การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล

– การรับวั คซี นป้องกันโร ค

– การเดินทางที่มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้

ทั้งนี้ให้พึงระวัง ในการป้องกันตนเองตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

 

 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19