5 กลุ่มแลกดังนี้ สภากาชาดไทย เตรียมฉีด โมเดอร์นา นำร่อง

เป็นอีกเรื่องราวทีี่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า เช็กกด่วนเลย ตรงนี้ถือว่าจเป็นเรื่องดี ที่เราจะก้าวพ้นสถานการณ์ตรงนี้ไป นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือเรื่อง แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกัน cv-19 โมเดอร์นา สภากาชาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด โดยมีเนื้อหา ดังนี้

1.คนพิกา ร ผู้ป่ว ยติ ด เตียง สตรีมีครร ภ์

2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

4.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ

 

5.บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้ และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ไปแล้วนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม