LINE BK อัดโปรให้ยืม เน้นง่าย อนุมัติไวใน 10 นาที วงเงินสูงสุด 800,000 บาท

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสั งคมให้ความสนใจเป็นจำนวนม ากสำหรับ บริการการการเงินไม่ว่าจะ โอน ออม ยืม จ่ ายผ่านแอพลิเคชันไลน์ เต็มรูปแบบแล ะยังถือเป็นรายแรกของเมื องไทย นั้นก็คือ LINE BK บริการ Social Banking  ซึ่งโดดเด่ นด้วยบริการยืมเงินผ่าน LINE BK ที่ให้ว งเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 8 แสนบาทยั งใช้เวลาอนุมัติเพียง 10 นาทีเท่านั้น แ ค่ใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดื อน และไม่จำเป็ นต้องเป็นพนักงานประจำอีกด้ วย

Q&A คำถ ามที่พบบ่อยในก ารยืมเงินผ่ าน LINE BK

เค ยมีประวัติค้า งชำระ หรือติดเครดิตบูโร สาม ารถยืมเงิน LINE BK ได้ไหม

สาม ารถขอสินเชื่อได้ และมีผู้ที่มีประวัติค้างชำร ะผ่านการอนุมัติ อย่างไรก็ตามน อกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโร บริษัทจะมีหลักเกณฑ์พิจ ารณาอื่นๆ เช่น อ าชีพ และร ายได้ของลูกค้าด้วย

ไม่ได้ทำง านประจำสาม ารถสมัคร LINE BK ได้หรื อไม่ ให้เอกสารอะไรบ้าง

สาม ารถสมัครวงเงินให้ยืมได้ โดยใช้แ ค่เพียงรายการเ ดินบัญชีย้อนห ลัง 6 เดือน

สาม ารถเบิกถอนเงิน จ ากวงเงินให้ยื มได้อย่างไร

สาม ารถทำรายการเบิกถอนเงินได้ผ่ านแอปพลิเคชัน LINE BK โ ดยเลือก วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ จากนั้นเงิ นจะเข้ามายังบัญชีหลัก LINE BK ห รือบัญชี K Bank ที่ผู กไว้ สามารถเบิกถอ นเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณสมบั ติและเอ กสารประกอบกา รสมัครวงเงินให้ยืมมีอะไรบ้าง

มีบัญชีเงิ นฝาก LINE BK, อายุ 20 – 60 ปี, สัญชา ติไทย, รายได้ขั้ นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน

 

แต่ก่อ นที่จะทำการยืมเงินผ่าน LINE BK ได้ทุกค นจำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝ ากของ LINE BK ก่อน ซึ่งการสมัครเปิดบัญชีก็สามารถทำได้ง่ ายๆ 2 วิธีต ามลิงก์นี้เลย >> วิธีเปิดบัญชี LINE BK เมื่อทำการเปิดบัญชีแล้ วก็มาเริ่มขั้นตอนการยืมเงินผ่านไลน์ บีเค ได้เลย

วิธีการส มัคร LINE BK ยืมเงิ นผ่ านไลน์

1. เข้ าไปที่แอพ LINE แ ล้วกดเขาไปที่แท็ ป “Wallet”
2. จ ากนั้นเลือกเ มนู “LINE BK” กดเข้าไปที่เมนูย่อยมุมซ้ายบ น
3. แล้ วเลื่อนลงมาห าเมนู “วงเงินให้ยืม” กดเข้าไปแล้วกดปุ่ ม “สมัคร”

4. ตรวจส อบข้อมูลต่างๆ ถ้าผิดก็แก้ให้ถูกต้ อง ถ้าส่วนไหนยังไม่มีข้ อมูล กรอกให้ครบ แล้วกด “ยืนยัน”
5. ก ด “ยอมรับ” ข้อกำห นดและเงื่ อนไขต่างๆ

6. ระบุวงเงิ นที่ต้องการขอกู้ และบั ญชีเพื่อการหั กชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบรายได้ของผู้สมัครได้
หรือผู้สมัครต้ องการวงเงินที่มากขึ้น ผู้สมัครจะต้ องแนบ Bank Statement 6 เดื อนล่ าสุด (เป็นไฟล์ JPG, PNG, HEIC เท่านั้น)

7. ก ด “ตกลง” ยืนยันกา รสมัครสินเชื่อ เสร็ จสมบูรณ์ รอผลอนุมัติภายใน 1 วัน

คุณสมบั ติและเอกส ารประกอบก ารสมัคร

 • มีบั ญชีเงิ นฝ าก LINE BK
 • มีอ ายุระห ว่า ง 20 – 60 ปี
 • สัญช าติไ ท ย
 • พนักง านประ จำ มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่ อเดือน
 • ผู้ประก อบอ าชีพอิสระหรือเจ้ าของกิจการ มีร ายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาทต่อเดือน

เอกส ารประก อบการสมั คร

 • เพียงเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝาก LINE BK ไม่ต้ องยื่นเอกสารเพื่ อยืนยันตั วตน
 • ใช้เพียงเอกสารเพื่อยืนยันรายได้ในกรณีเป็ นลูกค้าใหม่ธน าคารกสิก รไทย
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ธน าคารใดก็ได้ ได้สู งสุดถึง 5 บั ญชี

ช่อ งทางแ ละวิธีการผ่อ นชำระ LINE BK

 • หักบัญชีเงิ นฝาก LINE BK อัตโ นมัติ
 • ชำระเองผ่า นบัญชีเงินฝ าก LINE BK
 • ชำระเงินผ่ านแอพพลิเคชั่นธน าคารไหนก็ได้ ด้วยการสแกน QR Code ของตัวเองใน LINE BK

อัตราด อกเบี้ย และระยะเว ลาผ่อนชำร ะ

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาผ่อนชำระ

วงเงินให้ยืมพร้อมใช้

ร้อยละ 20 – 25 ต่อปี

จ่ายขั้นต่ำได้ทุกเดือน

วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ

ร้อยละ 18 – 25 ต่อปี

12 เดือน – 60 เดือน

ข้อดีของการยืมเงินผ่าน LINE BK

 • อนุมั ติไว รู้ผลทันที ใช้ว งเงินได้เลยหลังได้รับอ นุมัติ
 • ถอนเ งินสดได้สะดวกสบายทุ กที่ทุกเวลา ไม่มีค่าธ รรมเนียม
 • ไม่มีรา ยได้ประจำก็ยืมได้ ไม่ต้อ งใช้สลิปเงินเดือน ใช้เพียงรา ยการเดินบัญชี
 • ดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดื อน
 • ฟรี! ค่ าธรร มเนียม

โดยหลั กเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณ าอนุมัติวงเงินให้ยืมคือ ทางบริษัทฯมีหลักเก ณฑ์พิจารณาสินเชื่อหลายอย่าง เช่น อาชีพ รายได้ของลูกค้ า นโยบายและหลักเ กณฑ์ภายในของบริษัท แล ะประวัติการชำระหนี้จากเค รดิตบูโร ระยะเวลาในการอนุมัติเร็วสุดภายใน 10 นาทีเท่ านั้น

ดูร ายล ะเอียดเพิ่มเ ติมได้ที่: LINE BK