SCB ตามใจคุณ ให้ยืมสูงสุด 2,000,000 สมัครง่าย ไม่ต้องมีคนค้ำ เลือกเวลาผ่อนได้ อนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

สินเชื่อถือเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารต่างๆให้สามารถเข้าถึงเป้าหมาย และการจับจ่ายใช้สอยที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เปิดโครงการสินเชื่อส่วนบุคคล your Loan เพื่อลูกค้าของธนาคาร โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน ก็สามารถยื่นกู้ได้ง่าย ๆ ขั้นตอนดังนี้

ข้อดีของสินเชื่อ

 • สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์

 • ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

เอกสารประกอบการสมัคร

 • เอกสารยืนยันตัวตน บัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)
 • เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

 • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
  หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 • เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
  เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
  สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
  เอกสารการเสียภาษีป้าย
  ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

 

หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อของธนาคาร ไทยพาณิชย์ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเวบไซต์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html