SCB ให้ยืม 2,000,000 ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่า งติดตามและต้องบอกว่า  ในช่วงสถาณการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเ ป็นภาครั ฐหรือเอกชน ได้รับผลกระทบกันหมด หลายๆคน เจอปัญห ากันทั่วหน้า

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาครั ฐหรือเอกชน ตรงนี้ เจอผลกระท บเหมือนกันหมด บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดช่วคร าวหรือปิ ดตัวลง

แต่ว่าในช่ วงที่เรากำลังจะข้ามในส่วนของสถาณการตรงนี้ไป แม้ว่าจะเ จอในเรื่องที่แย่ แต่ถ้าเรามีศรั ทรา ต่อให้แย่ไปกว่านี้เราก็ผ่ ามันไปได้ ถ้าเราใช้สติ

ซึ่งสำหรับค นที่กำลังมองหาในส่วนของวงเ งินสั กก้อน ใน ตอนเวลาแบบนี้ กำคำว่าเอกสารยุ่งยากส์ และ เวลาที่รอนา ตรง นี้ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป จะดีกว่าแ น่นอนถ้าในส่วนของวงเงิ นก้อนนั้นเป็นในส่วนของ ยัว โลน ผ่านมือถื อตัวใหม่ของไทยพ านิชย์

รายละเอียดสินเชื่อ 

สิ นเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่า ยไม่ต้องมีหลั กทรัพย์หรือบุคคลค้ำ ประกั น บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่ าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุ มัติเร็วไม่ต้องรอนาน

การขอสินเชื่ อ Your Loan

วงเงินอ นุมั ติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บา ท

ผ่อนชำร ะได้สูงสุดไ ม่เกิน 60 งวด สำหรับ รายเดือน หรื อ 130 งวดสำหรั บรายสองสัปด าห์

ชำระคืนธ นาคารเป็นง วดราย เดือ น หรือรายสองสัปด าห์

คิดอัตราด อกเบี้ยแบ บลดต้นลดดอ ก

เอ กสารประกอ บการสมัคร

อกสารประก อบการสมัครสำห รับ พนักงานประจำ

1. เอ กสารยืนยั นตัวตน

บั ตรประจำตัวป ระชาชน

2. เอกส ารประกอบ การสมัครสำหรับพ นักงานปร ะจำ

สลิปเงินเดือ นปัจจุบัน (สำหรั บพนักงานประจำ)

เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

1. เอกส ารยืนยั นรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. ใบแจ้งย อดเงิ นฝากย้ อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)

หนังสือรับรองกา รเสียภาษีเงินได้

3. เอกสา รยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4. สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้าง หุ้นส่วนจากกระทร วงพาณิชย์ (ก รณีจดทะเบียน )

5. เอ กสารที่ออกจากทางร าชกา รเพื่อยืนยันการ ทำธุรกิจ (กรณีไ ม่ได้จดทะเบี ยน) เช่น

6. สัญ ญาเช่า สัญ ญาจ้าง

7. เอกสารการเ สียภาษีป้าย

8. ใบอ นุญาติประกอ บกิจการโรงงา น (ร.ง.4)

สอบถามข้อมู ลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักง านใหญ่ ธนาค ารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาช น) สำนักงา นใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษ ก เขตจตุจั กร กรุงเท พฯ 1090 0  โทร 02-7777777

เว็ปไซค์ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/personal-loans/your-loan.html

หมายเหตุ

*การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงิ นสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไ ปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ อของธนาคาร

**ธนาคารไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำ หรับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลจากลูกค้าแต่อย่างใด กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลที่แอ บอ้างเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าว