SCB Speedy Cash ไทยพาณิชย์ เงินเดือนน้อย 10,000 ก็ยืมได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงเวลาแบบนี้ เชื่อได้เลยว่า หลายคนมีปัญห าด้านการเงิ น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาครั ฐหรือเอกชนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า บางบริษัทบางกิจการถึงขนาดหยุดกิจการหรือปิดตัวลง

และหลายๆท่านตอนนี้กำลังหาวงเงินสัก้อนกันอยูแต่ติดที่รายได้ไม่ตรงกับเงื่อนไขของธนา คาร ตรงนีไม่ต้องตกใจวันนี้เราได้นำ สุดยอด แห่งสินเชื่อที่สมัครง่าย มาฝากกันหนึ่งตัว เรียกได้่ว่าใครที่ราบยได้น้อย

ตรงนี้สบายใจได้เลย ถ้าวงเงินก้อนน้อนเป็น Speedy Cash จากธน าคารไทยพ านิชย์ 1 ใน 5 สถาบันหลักธนาคา รของประเทสไทย  ที่ สามารถ สมัครยืนเรื่องได้เพีงแค่ท่านฐานเงิ นเดือน 10000 บขึ้นไปสมัครง่ายผ่ามือถือ

 

ล่าสุด บัตรก ดเงิ นสด Speedy Cash จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีบัญชีกั บธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือ บุคคลค้ำประกัน เบิกเงินด่วนได้ทันใจได้จากตู้ ATM  ทั่วประเทศ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงิ น สดและไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิ กถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อ เพื่อให้คุณพร้อมรั บมือรับทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตอย่างอุ่นใจสมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

 


เราจะไ ม่ปล่อยให้คุณต้องติดอยู่กับการรอคอย เติมเต็มทุกความต้องการให้เป็นจริ งด้วยขั้นตอนการสมัครบัตรกดเงินสดง่ายๆ และสะดวก เมื่อสินเ ชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินฉุกเฉินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แ จ้งความประสงค์ไว้

ข้อเสนอเบาๆ ให้คุณสบาย

หมดกังวลเรื่องแผ นการผ่อนชำระ เพราะเราจะช่วยคุณจัดสรรเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอา ยุสัญญาหรือจำนวนเงินเรียกเก็บในแต่ละงวดให้สอดคล้องกับสภ าพคล่องของคุณได้อย่างลงตัว

โปรโมชั่น

จั ดเต็ม แบบไม่ต้องจ่ายเต็ม ด้วยบัตรกดเงิ นสด Speedy Cash

ซื้อข องที่ใช่ ถูกใจ สบายกระเป๋า ด้วยดอกเบี้ยพิเศ ษ 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

ทางเ ลือกใหม่! สำรองเงินสดในบัญชีอ อมทรัพย์ พร้อมใช้ 24 ชม.

รับดอกเบี้ย 0% นาน สูงสุด 3 รอบบัญชี

Power B oost บัญชีออมทรั พย์ของคุณ ให้ทุกการใช้จ่ายไม่สะดุ ด ด้วย Speedy Cash e-card มีเงิ นสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่อต้ องการ สมัครง่าย สมั ครฟรี ผ่านแอป SCB EASY ไม่เบิ กใช้ ไม่เสี ยดอกเบี้ย

 

SPEEDY CASH e-card

Power Boost  บัญชีออม ทรัพ ย์ของคุณ ให้ทุกการใช้จ่ายไ ม่สะดุด เพราะมีเ งินสดสำรองพร้อมใช้ทันทีเมื่ อต้องการ

สมัครอ อนไลน์

จุดเด่นผ ลิตภัณฑ์ Speedy Cash e-card

มีวงเงินพร้อ มใช้ในบัญชีอ อมทรัพย์ 24 ชม.

 

สมัครง่าย ผ่า นแอป SCB EASY

วงเ งินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าข องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

เลือกชำระเงินคืนเต็มจำนวน หรือชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินที่เรี ยกเก็บในแต่ละร อบบัญชีได้*

 

ขั้นตอนสมั คร Speedy Cash e-card ง่ายๆ

 

ตารางอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

 

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยบัตรกดเงินสด Speedy Cash และ Speedy Cash E-Card

สิ ทธิพิเศษ 0% นี้สำหรับลูกค้ าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครและขอสินเชื่ อ Speedy Cash หรือ Speedy Cash E-Card ผ่านช่องทาง SCB Easy Application ระห ว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยดำเนิ นการตามเงื่อนไขของอัต รา ดอกเบี้ย 0% เท่านั้น

ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% ภายใน 3 รอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1.  ต้องมีกา รกดใช้เงินภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติ

2.  ได้รับอัตรา ดอกเบี้ย 0% ภายใน 2 รอบบัญชีแรก

3. กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยจะถูกป รับไปที่ อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (25 %) โดยคำนวณตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้วงเงิน

4. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดาเนินการ เว้นแต่จะมี เห ตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ตารางการเปิดเผ ยข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อหมุนเ วียน Speedy Cash

เงื่อนไขบริการ

1. ผู้สมัค รมีอายุระหว่าง 20-60 ปี

2. รา ยได้ขั้นต่ำ

– 10,000 บาท สำหรับพนักง านประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)

– 15,000 บาท สำหรับ เจ้าข องธุรกิจ

3. มีหม ายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

1. เอกสารยื นยันตัวตน

สำเนาบัตรประชาช นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรื อสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรั ฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประ จำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้ าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

2.เอกสารยืนยันรายได้

2.1 สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเ นาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ

2.2 สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่ วน จากกระทร วงพาณิชย์ และสำเน าใบแจ้งยอดเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้ าของกิจการ)

3.บัญชีเงินฝาก

สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า

สอบถามเพิ่มเติมที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777