UOB I-Cash อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท ทุกอาชีพ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่ว นของช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะภาครั ฐหรือเอกชน ทั้งพนักงานปร ะจำและเชิงพานิชย์ตรงนี้ได้รับผลกระ ทบกันแบบทั่วหน้า

บางบริษัท หรือบางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง เรียกได้ว่า เดือดร้อนกันทั่ วประเทศ ซึ่งในช่วงที่ประเทศไทย กำลังผ่านในส่วนของสถาณการณ์รอบ 2 นี้ ถือว่า เป็นช่ว งที่ไทยจะกลั บมา

น้ำขึ้นให้รีบตัก การดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเพราะเวลาไม่รอใคร สำหรับคนที่กำลังมองหาวงเงิ นสักก้อน เพื่อที่ จับจ่ายใช้สอย หรือหมุนเวียนประครอง หรือเพื่อเติมในส่วกิจการ

ตรงนี้ เพื่อลดควา มเสี่ยง จะเป็นอีกหนึงทาง เลือกของท่าน กับ วงเงิ นสิน เชื่ออนุมัติพร้อมจ่าย ของ ธนาคารชั้นนำที่ มีชื่อเสียงระดับโลกอย่า UOB ที่ มีกา รอนุมัติ ที่รวดเ ร็ว และอัตราดอกเบี้ยที่ลดต้นล ดดดอก มีโปะ ลดดอก อย่าง UOB I-Cash

และจัดโ ปรถึง อัตราดอกเบี้ยถึงมีนาคม 2564  นี้ เท่านั้น

ล่าสุด  UOB I-Cash อนุมัติ วงเงินสูงสุด 1,500,000 บา ท ผ่อนชำระเ ป็นรายเดือนเท่าๆ กัน ทุกเดือน คำนวณอัตราดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก เลือกระยะเวลาชำ ระคืน 12 – 60 เดือนอนุมัติภายใน 3 วันยกเลิกวงเ งิน ได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

เป็นไปต ามเงื่อนไขการพิจา รณาสินเชื่ อของธนาคาร

คุณสมบัติข องผู้สมัคร

ปร ะเภทผู้สมัคร

1. พนัก งานบริษัท (Salary)

2.เจ้าข องกิจการ (Self-Employed)

รา ยได้ ต่อเดือน

1.รายได้ต่อเดือน 15,000 บาท

2.รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท

อายุ (รวมระยะเวลาผ่อน)

ต้องมีอ ายุ20 – 60 ปี

อายุการทำ งาน/กิจการ 1 ปี ขึ้นไป3 ปี ขึ้นไ ป

สัญชา ติ ไทย

เอกส ารสำคัญประกอบการ พิจ ารณา

เจ้าหน้าที่บริษัท

1. สำเน าหน้าบัตรประชาชน หรือ บัตร ข้าราชการ/รั ฐวิสาหกิจ

2. สลิปเงินเดือนๆล่ าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ หนัง สือรับรองรายได้(ตัวจริง)

3. สำเนาบัญชีธนาคาร (บั ญชีเงินเดือน) ย้อ นหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)

4. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

ธรุกิจส่วนตัว

1. สำเนาหน้าบัตรประชาชน

2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

3. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

4. สำเนาบัญชีธนาคารบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน

5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

6. สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าปรับ

1. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ สินเชื่อส่วนบุคคล
UOB I-Cash

1.1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2564 เท่านั้น พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดื อนแรก สำหรับ พนักงานประจำ  ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
(ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง)

รายได้ ต่อเดื อน (บาท)อัตราดอกเบี้ย

พนักงาน ประจำ

เงิ นเดือน 15,000 – 49,999  24.99%

เงิ นเดือน50,000 – 79,999  21.99%

เงิ นเดือน80,000 -149,999 18.99%150,000 – 299,999 17.99%

เงิ นเดือน ตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป 16.99%

เจ้ าของ กิจการ 20,000 – 149,999 24.99%

ตั้ งแต่ 150,000 ขึ้นไป 21.99%

อัตราดอกเบี้ย

1. สำห รับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนา คารแห่งประเทศ ไทย(ปัจจุบันไม่เกิน 25% ต่อปี )

2. ค่าธร รมนียมการขอสินเชื่อ
ไม่มี

3. ค่าปรับกรณีจ่ายเงินคืนก่อนกำหนด (ถ้ามี)
ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอนุมัติ กับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% คูณยอดคงค้าง ทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่กู้ยืมเงิน จนถึงวันปิดบัญชีหารด้วย 365

 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ

ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลอื่น

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต

ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
จุดรับชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อรายการค่าธรรมเนียมการชำระเงินในเขตต่างจังหวัดต่อรายการ

เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เช็คทางไปรษณีย์ไม่คิดค่าธรรมเนียม

หักบัญชีธนาคารยูโอบี ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง * (www.uob.co.th) ไม่คิดค่าธรรมเนียม

เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท ต่างจังหวัด 20 บาท

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธย

1 ชำระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท

2 ชำระผ่านช่องทาง Electronics
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์
1.ชำระผ่านช่องทาง Electronics
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม

3.3 ค่าใช้จ่ายกรณีเงินในบัญชีไม่พอจ่าย (กรณีชำระหนี้โดยการหักบัญชีกับสถาบันการเงินอื่น)
ไม่มี

3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด

บริการยูโอบี เพอร์ซัลนอล อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง ต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับทางธนาคาร
ในกรณีที่ยอดชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงศรีอยุธยามากกว่า 50,000 บาท (50,001 ขึ้นไป) คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.1% ของยอดชำระที่มากกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการดำเนินงานของธนาคาร

1. ค่าใช้จ่ายในกรณีเช็คคืน
ไม่มี

2. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด
ไม่มี

3. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด)
100 บาทต่อครั้งต่องวดการสรุปยอดบัญชี

4. ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม

ไม่มี
4.5 ค่าขอตรวจสอบรายการ
200 บาทต่อครั้ง

หมายเหตุ :
1. ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมใดๆ ตามข้อ 1, 2 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (Effective Rate)

2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

4. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินข้อ 3.2 เป็นค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากลูกค้า ณ จุดรับชำระเงินและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย

5. สำหรับค่าติดตามทวงถามหนี้ที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการภายนอก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 52 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ i-Cash Hotline 1420